Автомат сэлгэн залгагч (Automatic transfer switch)

Алдаа мэдээлэх

2023-02-01
 
 

Хэрэглээ: RDS2 загварын автомат сэлгэн залгагч нь цахилгаан сүлжээнд эсвэл дизель генераторын үүсгэвэртэй 380В 50Hz-н                    16А 

С3200А ачаалал бүхий газарт үндсэн тэжээл болон нөөц тэжээлийг автоматоор сэлгэн залгахад хэрэглэнэ. Үүнийг үл тасалдах тэжээлтэй газрууд болох гал команд эмнэлэг банк тусгай хамгаалалтын газруудад хэрэглэнэ. 

RDS3 загварын автомат сэлгэн залгагч 380В 50Нz 630A  ачаалал бүхий газарт үндсэн тэжээл болон нөөц тэжээлийг автоматоор сэлгэн залгахад хэрэглэнэ.

RDQ3NM загварын ухаалаг ATS нь автомат болон гар ажлын горимд ажилладаг үүнд автоматаар шилжүүлээд эргэн сэргээх 

(R), Автоматоор шилжүүлээд эргэн үл сэргээх (S), Генератортой (F) байна. Эхний 2 горим нь 2 эх үүсгэвэр бүхий цахилгаан сүлжээ ба генераторын хэлхээнд хэрэглэгдэнэ, 

Гар ажиллагааны горим: Тус горим нь үндсэн тэжээл нөөц тэжээл таслуур шилжилтийн гэсэн 3 горимтой. Гар ажиллагааны горимд автомат шилжилт хийхгүй.                                                          

Менежертэй холбогдох