Нууцлалын бодлого / Privacy and policy

Barilga MN Barilga MN
2020-01-10


Энэхүү нууцлалын бодлого нь Barilga.mn сайтын хэрэглэгчийн систем (цаашид талбар гэх) хэрэглэгчдээс мэдээлэл цуглуулах, ашиглах, арчилах, хаах харилцааг зохицуулна. Энэ бодлого нь хэрэглэгчийн систем төдийгүй Barilga.mn сайтаас санал болгож буй бүх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарна.

1. Хувийн мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийн мэдээллийг хэрэглэгч талбарт хандах, бүртгүүлэх, нийтлэл хүлээн авахаар бүртгүүлэх зэрэг янз бүрийн байдлаар цуглуулж болно. Хэрэглэгчээс гол төлөв имэйл хаягийг нь асуудаг. Гэхдээ бүртгүүлэхгүйгээр бас талбарт зочилж болох юм. Хэрэглэгчийн мэдээллийг бид зөвхөн хэрэглэгч өөрөө бөглөж өгсөн тохиолдолд л авдаг. Хэрэглэгч талбараас хэрэгтэй контент, үйлчилгээгээ авахад шаардлагатайгаас бусад ямар ч тохиолдолд өөрийн хувийн мэдээллийг оруулахаас татгалзаж болно.

2. Хувийн бус мэдээлэл

Бид хэрэглэгчийг талбарт ажиллах үед хувийн бус мэдээлэл авч болно. Хувийн бус мэдээлэл гэдэгт ашиглаж буй вэб хөтөч, төхөөрөмжийн төрөл, үйлдлийн систем болон интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч зэрэг техникийн мэдээлэл орно.

3. Вэб хөтчийн cookie

Бид талбарынхаа үйлчилгээг сайжруулахын тулд 'cookies' ашигладаг. Вэб хөтчүүд нь хэрэглэгчийн үйлдлийг товчоо болгох, зарим тохиолдолд тэдний талаар мэдээлэл цуглуулах зорилгоор cookies-ийг хатуу дискэнд хадгалдаг. Хэрэглэгч вэб хөтөчдөө cookies ашиглахаас татгалзах, эсвэл cookies-ийг цааш талбарт илгээх үед сануулга гарч ирэхээр тохируулж болно. Гэвч зарим тохиолдолд cookie хааснаас үүдэн талбарын зарим хэсэг ажиллахгүй болох нь бий.

4. Бид цуглуулсан мэдээллээ хэрхэн ашигладаг вэ?

barilga.mn хэрэглэгчийн мэдээллийг дараах зорилгоор цуглуулж, ашигладаг:

  • Үйлчилгээний чанарыг сайжруулах

Таны ирүүлсэн мэдээллийн дагуу бид үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулж, илүү бүтээлчээр ажиллах боломжтой болно.

  • Хувь хэрэглэгч бүрд тохирсон үйлчилгээ үзүүлэх

Хэрэглэгчид манай талбарын үйлчилгээ, эх сурвалжуудыг хэрхэн ашиглаж буйг ажиглаж мэдэхэд ач тустай.

  • Имэйл илгээх

Бид хэрэглэгчийн болон үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой мэдээлэл илгээхэд тэдний имэйл хаягийг ашигладаг. Түүнчлэн хэрэглэгчийн асуулт, хүсэлт, лавлагаанд хариу өгөхөд ашиглана. Хэрэглэгч манай имэйлийн жагсаалтад бүртгүүлбэл barilga.mn-ны мэдээлэл, нийтлэлүүдийг имэйлээр хүлээж авна. Хүссэн үедээ энэ жагсаалтаас хасуулж болно. Илгээж байгаа и-мэйл бүрийн төгсгөлд жагсаалтаас хасуулах холбоос бий.

5. Бид таны мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Манай талбарт хадгалагдсан таны хувийн мэдээлэл, хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, гүйлгээний мэдээлэл, өгөгдөлд зөвшөөрөлгүй хандах, хувиргах, илчлэх, устгахаас хамгаалахын тулд бид өгөгдөл цуглуулах, хадгалах, боловсруулах болон аюулгүй байдлын зохих арга хэрэгслийг авч ашигладаг. 

6. Хувийн мэдээллийг утсгах нь:

Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл устгах гэдэгт: Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл, сайтанд хийгдсэн үйлдлүүд, өгөгдлүүд багтана.

Barilga MN сайт нь хэрэглэгчээс цуглуулсан хувийн мэдээллийг зөвхөн тухайн хэрэглэгчийн өөрийн биеэр гаргасан хүсэлтийн дагуу мэдээллийг утсгадаг.

Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллээ устгуулах хүсэлтээ contact@barilga.mn болон сайтын санал хүсэлтийн (+976) 77113333 /4/ дугаарт өөрийн биеэр холбогдож өгнө. Хэрэглэгчийн хүсэлтийг хүсэлт гаргаснаас 48 цаг буюу 2 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

7. Хувийн мэдээллийг хуваалцах нь

Бид хэрэглэгчийнхээ хувийн мэдээллийг бусдад дамжуулдаггүй. Зөвхөн нэгтгэсэн ерөнхий мэдээллийг хуваалцаж болно.

8. Гуравдагч этгээдийн вэбсайт

Хэрэглэгч манай талбарт хандаж байхдаа сурталчилгаа зэрэг бусад гуравдагч этгээдийн вэбсайтад хандах холбоос бүхий контентуудтай таарч болно. Бид эдгээр вэбсайтуудын агуулгыг удирдах боломжгүй бөгөөд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно. Тодруулахад, эдгээр вэбсайтуудын агуулга байнга өөрчлөгдөж байх талтай бөгөөд тус тусын ашиглалтын болон нууцлалын журмаар зохицуулагддаг.

9. Нууцлалын бодлогыг өөрчлөх

Barilga.mn-ийн зүгээс энэхүү нууцлалын бодлогод хэзээ ч өөрчлөлт оруулж болно. Өөрчлөлт орсон тухай бүрт вэбсайтын хөлд огноог оруулж байх болно. Хэрэглэгч мэдээллээс хоцрохгүй байх үүднээс энэ хуудсыг тогтмол шалгаж байх нь зүйтэй. Ингэснээр та мэдээллийг тань бид хэрхэн хамгаалж байгаа талаар мэдээлэлтэй байх болно. Түүнчлэн шинэ мэдээллээс хоцрохгүй байх нь таны хүлээх үүргийн нэг хэсэг юм.

10. Нууцлалын бодлогыг зөвшөөрөх

Barilga.mn хэрэглэгчийн системийн талбарыг ашигласнаар манай нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэж ойлгоно. Хэрэв та хүлээн зөвшөөрөхгүй гэвэл талбарыг ашиглахгүй байх эрхтэй. Нөхцөл өөрчлөгдсөн огнооноос хойш хэрэглэгч талбарыг ашигласнаар нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.


This privacy policy governs the collection, use, maintenance, and blocking of information from users of the Barilga.mn user system (hereinafter referred to as the site). This policy applies not only to the consumer system but also to all products and services offered by Barilga.mn.

1. Personal information

We may collect user information in a variety of ways, including accessing the user site, registering, and subscribing to receive articles. Users are often asked for their email addresses. However, you can also visit the site without registering. We only receive user information if the user has completed it themselves. Users may refuse to enter their personal information in any way other than to obtain the content and services they need from the site.

2. Non-personal information

We may obtain non-personal information when the user works in the field. Non-personal information includes technical information such as the browser used, the type of device, the operating system, and the Internet service provider.

3. Browser cookies

We use cookies to improve the service of our site. Web browsers store cookies on their hard drives to keep track of user activity and, in some cases, to gather information about them. The user can set the browser to refuse the use of cookies, or a warning will appear when sending cookies to a further field. However, in some cases, blocking cookies may cause some parts of the field to fail.

4. How do we use the information we collect?

barilga.mn collects and uses user information for the following purposes:

  • Improving service quality
  • Based on the information you provide, we will be able to improve the quality of our services and work more creatively.
  • Provide services tailored to each individual customer
  • It's helpful to keep track of how users are using our site services and resources.
  • Send an email

We use their email addresses to send information related to customers and the services provided. It is also used to answer customer questions, requests, and inquiries. If a user registers in our email list, he / she will receive information and articles from barilga.mn by e-mail. You can remove it from this list at any time. At the end of each email you send, there is a link to remove it from the list.

5. How do we protect your information?

We take appropriate security measures to collect, store, process and secure your personal information, usernames, passwords, transaction information, and data stored on our site to prevent unauthorized access, conversion, disclosure, or deletion.

6. Deleting Personal Information:

Deleting a user's personal information includes the user's personal information, actions taken on the site, and data.

The Barilga MN site collects personal information collected from users only at the request of the user.

Users can request to delete their personal information by contacting contact@barilga.mn or by calling the site's feedback number (+976) 77113333/4 /. The customer's request will be resolved within 48 hours or 2 days of the request.

7. Sharing personal information

We do not share our personal information with others. Only aggregated general information can be shared.

8. Third Party Website

When users access our site, they may come across content with links to other third-party websites, such as advertisements. We are not responsible for the content of these websites and will not be held responsible. In particular, the content of these websites is subject to change and is governed by their respective use and privacy policies.

9. Change your privacy policy

Barilga.mn may change this privacy policy at any time. Each time a change is made, a date will be entered at the foot of the website. This page should be checked regularly to ensure that users are up to date. This will give you information on how we protect your information. It is also part of your responsibility to keep up to date with new information.

10. Approve the Privacy Policy

By using the Barilga.mn user system field, you agree to our privacy policy. If you do not agree, you have the right not to use the field. The use of the field by the user after the date on which the condition is changed is deemed acceptance of the condition.