6,10кв-ын ксо14 загварын эрчим хүчний хуваарилах хорго

Алдаа мэдээлэх

2020-08-20
6,10кВ-ын КСО14 загварын эрчим хүчний хуваарилах хорго
 
 

Үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй болон барилга орон сууцны бүх төрлийн ТП-нд ашиглах
зориулалттай гурван фазын 6 10кВ-ын хүчдэлийн хуваарилах хорго.
Ажиллах зарчим: Трансформаторын дэд өртөөнд байрлаж барилга байгууламжын тэжээлийн таслалт залгалт, хэрэглэгчид, хүчний трансформаторын болзошгүй богино залгааны гэмтлээс хамгаалах зорилгоор ашиглагддаг.
6(10)кВ-ын хүчдэлд ажиллах хуваарилах хорго нь харилцан байршил болон тоо хэмжээ,
хорго тус бүрийн үндсэн, туслах схем болон бусад техникийн үзүүлэлтийг тусгасан тусгай
захиалгын дагуу үйлдвэрлэгддэг.

1. Хуурай салгуур

2. Хэт хүчдэл хязгаарлагч

3. Реле

4. Вакуум таслуур

5. Гүйдлийн трансформатор

6. Хуурай салгуур

7. Тэг дарааллын гүйдлийн трансформатор. 

   Техникийн өгөгдөл

Үзүүлэлтүүдийн нэр төрөл                                     КСО
Хэвийн хүчдэл Un                                                      6,10кВ
Хүчдэлийн хамгийн их хэлбэлзэл Umax             7.2 ,12кВ
Гал хамгаалагчын хэвийн гүйдэл  Ifn                  20А, 31А, 40А, 50А, 80А, 100А
Контактын хэвийн гүйдэл Icn                                400А, 630А
Тэсвэрлэх богино залгааны гүйдэл Isc               10кАМенежертэй холбогдох