Замын хөрсний гажилтыг тодорхойлох багаж

2020-06-11
 
 
Замын трассын дагуух ул хөрсний хэв гажилтын модулийг тодорхойлох туршилтыг “AASHTO; ASTM” D 1195 стандартын СТК-3 ба  маркийн багажаар явуулна.