Автомат хэмжигч багаж

2020-06-11
 
 
Хадан чулуулгийн өгөршил, бат бөх чанар, нягтралт болон талбайн гүний тархалтыг тогтооход ОХУ-д үйлдвэрлэсэн геофизикийн “Акустик-резонансын шугамчлал” (Резонансно-акустическое профилирование) РАП маркийн ба БНХАУ-ын PQWT-TC300 маркийн автомат хэмжигч багажийг ашиглаж байна.