Стандарт туршилтын багаж

2020-06-11
 
 
Гүүр хоолойн тулгуур суурийн ул хөрсий барьцалдах чанар буюу даац, бат бэх чанарыг ASTM D1586:2008-ын дагуутодорхойлох DPT (DynamicPenetration Test) стандарт туршилтынбагаж