Miller 400 A маркын багаж

2020-06-10
 
 

  цахилгаан эсэргүүцлийг лабораторид MILLER400A маркынбагажаар тодорхойлж байна.