Ул хөрсийг шигшүүрийн аргаар тодорхойлогч

2020-06-10
 
 
Ул хөрсний том ширхэгийн агууллагыг шигшшүрийн аргаар тодхоройлж буй нь.