Хөрсний уян налархай чанарын тодорохойлогч багаж

2020-06-10
 
 
Ул хөрсний уян налархай чанары гAASHTO, ASTM стандартаар тодорхойлохсүүлийн үеийн багажууд.