Барилгын Хог Хаягдлын Менежментийн тухай журам батлагдлаа

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
 
 

Барилгын Хог Хаягдлын Менежментийн тухай журам батлагдлаа


Каритас Чех Репаблик (КЧР) Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газраас 2016 оноос хойш хэрэгжүүлж буй “Монгол улсын барилгын салбарын нөөцийн үр ашигтай байдал, цэвэр үйлдвэрлэлийг дэмжих” төслийн хүрээнд Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын 2020    оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 48 дугаар тушаалаар “Барилгын хог хаягдлыг цэвэрлэх, цуглуулах, ангилах, тээвэрлэх, дахин      боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах тухай” журмыг батлалаа.

Журмын зорилго: Тус журмын зорилго нь барилгын хог хаягдлын (БХХ) удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох,         хүрээлэн буй орчин, хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, болзошгүй аюул, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, байгалийн нөөц баялгийг хэмнэх, эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад оршино.

Юуг зохицуулах вэ?

Тус журмаар БХХ-д барилга, байгууламж, явган хүний зам талбай, ногоон байгууламж барих, шинэчлэх,өргөтгөх, засварлах,              тоноглох, буулгахад үүсэх хог хаягдал болон барилгын материалын худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнээс гарсан хог хаягдлыг        цуглуулах, ангилах, цэвэрлэх, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагааг эрхлэх харилцааг     зохицуулна.

Хэнд хамааралтай вэ?

Энэхүү журам нь БХХ-ыг үүсгэгч иргэн, хуулийн этгээд, хог хаягдал цуглуулах, ангилах, цэвэрлэх,хадгалах, тээвэрлэх, дахин              боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөнө.


Журмын дэлгэрэнгүйг эндээс авна уу. Менежертэй холбогдох