Уб хотын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээллүүд

Алдаа мэдээлэх

2020-05-21
УБ хотын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээллүүд
2,500,000.00
 
 

Судалгааны агуулга: 

1.    ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   УБ хотын ипотекийн зээлийн ерөнхий мэдээлэл 

2)   Тухайн сард хүлээн авсан ипотекийн зээлийн өргөдлийн тооболон шийдвэрлэгдсэн зээлдэгчийн тоо 

3)   Нэг зээлдэгчид ноогдох зээлийн хэмжээ болон нийт зээлтөлөлт 

4)   Ипотекийн зээлийн нийт үлдэгдэл, эх үүсвэрүүдээр 

5)   Ипотекийн хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийнмэдээлэл

6)   Ипотекийн зээлээр худалдан авч буй орон сууцны  орсон хугацаа болон талбайн хэмжээ 

7)   Ипотекийн зээл олгож эхэлснээс хойших нийт зээл олголт болонэргэн төлөлт 

8)   Ипотекийн зээл олгож эхэлснээс хойших ийт зээл олголт, эхүүсвэрүүдээр 

9)   Ипотекийн зээл олгож эхэлснээс хойших нийт зээлдэгчдийн тоо, эхүүсвэрүүдээр

10) Ипотекийн зээл олгож эхэлснээс хойших нэг зээлдэгчид ногдохзээлийн хэмжээ, эх үүсвэрүүдээр


2.    УБ ХОТЫН ШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

1)    Ашиглалтад орсонорон сууцны борлуулалтын мэдээлэл 

·        Шинэ болон хуучин орон сууцны борлуулалтын мэдээлэл,улирлаар, дүүргээр 

·        Шинэ хуучин орон сууцны борлуулалт талбайн хэмжээгээр 

2)   Шинэ орон сууцны зах зээлийн нийлүүлэлт, дундаж үнэ,борлуулалтын мэдээлэл

·        УБ хотын шинэ орон сууц болон амины орон сууцнынийлүүлэлтийн ерөнхий тоон мэдээлэл 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслийн тооболон айлын тоо, дүүргээр, сүүлийн 13 сарын мэдээлэл 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлт,зэрэглэлээр, сүүлийн 3 жилийн тухайн улирлын мэдээллээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтийнмэдээлэл зэрэглэл, дүүргээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтонцлох дүүргээр, зэрэглэл тус бүрээр, сүүлийн 3 жилийн тухайн улирлынмэдээллээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтонлох хорооллоор, дундаж үнэ

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны айлын тоо,  орсон хугацааны борлуулалт 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны борлуулалтынмэдээлэл, зэрэглэлээр, талбайн хэмжээгээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны нийлүүлэлтийнмэдээлэл захиалга авч буй хугацааны борлуулалт, хувиар 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийндундаж үнэ

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийндундаж үнэ, улирлаар, дүүргээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийндундаж үнэ, улирлаар, зэрэглэл, бүсээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны төслүүдийнзэрэглэлийн дундаж үнэ 

·        УБ хотын шинэ хуучин орон сууцны үнийн ерөнхий индекс

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны өндөрзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт болон дундаж үнийн мэдээлэл, сүүлийн 3 жилээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны өндөрзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт хорооллоор болон дундаж үнээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны бизнесзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт болон дундаж үнийн мэдээлэл, сүүлийн 3 жилээр

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны бизнесзэрэглэлийн төслүүдийн нийлүүлэлт хорооллоор болон дундаж үнээр 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны 4,0 саятөгрөгөөс дээш үнэтэй төслүүдийн үнийн жагсаалт болон борлуулалтын мэдээлэл 

·        УБ хотын захиалга авч буй шинэ орон сууцны өндөр болонбизнес зэрэглэлийн төслүүдийн  орсонхугацааны борлуулалтын мэдээлэл 

3)   УБ хотын шинэ орон сууцны төслүүдийн дэлгэрэнгүйжагсаалт, дүүрэг тус бүрээр 

4)   УБ хотод хэрэгжиж буй шинэ орон сууцны онцлох төслүүдийнтанилцуулга 


3.    УБ ХОТЫН ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   2000 оноос өмнөх хуучин орон сууцны мэдээллүүд 

·        Зах зээлд зарагдахаар зарлагдсан орон сууцнымэдээллүүд-дүүргээр, өрөөгөөр  

2)   2000 оноос хойшхи хуучин орон сууцны мэдээллүүд

·        Зах зээлд зарагдахаар зарлагдсан орон сууцнымэдээллүүд-дүүргээр, өрөөгөөр  


4.    УБ ХОТЫН ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ТҮРЭЭСИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   УБ хотын түрээсийн орон сууцны дундаж үнэ-өрөө, дүүрэг

2)   УБ хотын түрээсийн орон сууцны үнийн ерөнхий индекс


5.    УБ ХОТЫН ХАУСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   Амины орон сууцны нийлүүлэлт, дундаж үнэ, борлуулалтынмэдээлэл

·        УБ хотын амины орон сууцны зах зээлийн нийлүүлэлтийнмэдээлэл,  орох хугацаагаар 

·        УБ хотын амины орон сууцны нийлүүлэлт, дүүргээр, онцлохдүүргээр 

·        УБ хотын амины орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл, хийц,төрлөөр 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийндундаж үнэ,дүүргээр 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийннийлүүлэлт болон дундаж үнэ, хорооллоор 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийнзэрэглэлийн дундаж үнэ

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй хамгийн өндөрболон хямд үнэтэй төслүүдийн дундаж үнэ, дүүргээр 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийндундаж үнэ, дүүргээр, улирлаар, зэрэглэлээр 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийнборлуулалтын мэдээлэл, зэрэглэлээр, дүүргээр, бүсээр,  орсон хугацаагаар

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийндундаж талбайн хэмжээ, зэрэглэлээр 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй онцлохдүүргийн дундаж үнэ, ерөнхий дундаж үнэ

·        3,0 саяас дээш үнэтэй захиалга авч буй төслүүдийндэлгэрэнгүй жагсаалт

2)    УБ хотын захиалга авч буйамины орон сууцны онцлох төслийн танилцуулга 


6.    УБ ХОТЫН ОФФИСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   УБ хотын оффисын нийлүүлэлт, дундаж үнэ, дүүргэлтийнмэдээлэл

·        УБ хотын оффисынхудалдахерөнхий дундаж үнэ, дүүргээр, улирлаар 

·        УБ хотын оффисынтүрээсийнерөнхий дундаж үнэ, дүүргээр, бүсээр, улирлаар, зэрэглэлээр 

·        УБ хотын оффисын дүүргэлтийн хувь, дүүргээр, зэрэглэлээр,  орсон хугацаагаар 

·        УБ хотын хамгийн өндөр болон хямд үнэтэй оффисынтүрээсийн дундаж үнэ, улирлаар 

2)   УБ хотын оффисын зэрэглэлийн худалдах болон түрээслэхүнийн жагсаалт 

3)   УБ хотод хэрэгжиж буй шинэ оффисын танилцуулга  


7.    УБ ХОТЫН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД 

1)   УБ хотын худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт,төрлөөр 

2)   УБ хотын худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт,хорооллоор, түрээсийн дундаж үнэ 

3)   УБ хотын худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн дундажүнэ, төрлөөр 

4)   УБ хотод хэрэгжиж буй шинэ худалдаа үйлчилгээний төвийнтанилцуулга  


8.    УБ хотын газрын дундаж үнийн мэдээллүүд 

1)   УБ хотын газрын дундаж үнэ-Зориулалтаар, дүүргээр 


9.    УБ хотын хашаа байшингийн дундаж үнийн мэдээллүүд 

1)   УБ хотын хашаа байшингийн борлуулалтын мэдээлэл 

2)   УБ хотын хашаа байшингийн дундаж үнэ-бүс, хорооллоор

я

Менежертэй холбогдох