УБ хотын хаусны зах зээлийн мэдээллүүд

2020-05-21
500,000.00
 
 

1.    УБ ХОТЫН ХАУСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛҮҮД

1)   Амины орон сууцны нийлүүлэлт, дундаж үнэ, борлуулалтынмэдээлэл

·        УБ хотын амины орон сууцны зах зээлийн нийлүүлэлтийнмэдээлэл,  орох хугацаагаар

·        УБ хотын амины орон сууцны нийлүүлэлт, дүүргээр, онцлохдүүргээр

·        УБ хотын амины орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл, хийц,төрлөөр

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийндундаж үнэ,дүүргээр

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийннийлүүлэлт болон дундаж үнэ, хорооллоор

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийнзэрэглэлийн дундаж үнэ

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй хамгийн өндөрболон хямд үнэтэй төслүүдийн дундаж үнэ, дүүргээр

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийндундаж үнэ, дүүргээр, улирлаар, зэрэглэлээр 

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийнборлуулалтын мэдээлэл, зэрэглэлээр, дүүргээр, бүсээр,  орсон хугацаагаар

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй төслүүдийндундаж талбайн хэмжээ, зэрэглэлээр

·        УБ хотын амины орон сууцны захиалга авч буй онцлохдүүргийн дундаж үнэ, ерөнхий дундаж үнэ

·        3,0 саяас дээш үнэтэй захиалга авч буй төслүүдийндэлгэрэнгүй жагсаалт

2)    УБ хотын захиалга авч буйамины орон сууцны онцлох төслийн танилцуулга