Альфа а1800 олон функцт электрон тоолуур

Алдаа мэдээлэх

2020-04-20
АЛЬФА А1800 Олон функцт электрон тоолуур
1.00
 
 
ҮНДСЭН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
0.1S, 0.2S, 0.5S нарийвчлалын ангилалтай олон үйлдэлт Альфа А1800 төрлийн ЦЭХ -ний тоолуур нь хувьсах гүйдлийн хэлхээн дэх идэвхтэй, хуурмаг эрчим хүч болон цахилгаан шугам, хүчний трансформаторын алдагдлыг тооцох, ачаалалын чиглэлд  тухайн цахилгаан хэрэглэгчийн түгээлт, сүлжээний параметрийг хэмжиж хадгалах, ЦЭХ-ний хяналт тооцооны автома тчилагдсан системийн бүрэлдэхүүн хэсэг болж ажиллахад зориулагдсан. 
ЦЭХ-ний ХТАС-ийг Альфа А1800 тоолуурын суурь дээр зохиохын тулд импульсын гаралт, RS232, RS485 интерфейсүүдийг ашиглаж болно. Альфа А1800 тоолуур нь тусгай  хэмжих СБИС, гүйдэл, хүчдэл хэмжих датчик болон хурдан өндөртэй микроконтроллерээс бүрдэнэ. Хэмжилтийн үр дүн болон шаардлагатай өгөгдлүүд ШКД-н дээр дүрслэгдэнэ.

Альфа А1800 тоолуурын ажиллагааг орчин үеийн Metercat болон AlphaPlus 1.8 программ хангамжийн тусламжаар программчилан Windows орчинд ажиллуулна. 
А1800 тоолуур нь сүлжээний параметрийн хэмжээг санах байгууламжийн тусгай блоконд (хүснэгтээр) хэмжилтийн үр дүнг бичдэг. Иймд тоолуураас сүлжээний параметрийн секүнд  бүрийн үр дүнг дараах өгөгдлүүдийг авах  боломжтой. 
 • Фазын гүйдэл 
 • Фазын хүчдэл 
 • Сүлжээ, фазын идэвхтэй чадал 
 • Сүлжээ, фазын идэвхгүй чадал 
 • Сүлжээ,фазын бүрэн чадал 
 • Гүйдэл, хүчдэлийн векторын өнцөг 
 • Сүлжээний давтамж

Альфа А1800 тоолуур нь: 
 • Тарифын бүс бүрд хамгийн их чадлын хугацаа, өгөгдлийг тэмдэглэнэ 
 • Тоолуурын санах байгууламжид сүлжээний параметр, ачаалалын                                                                                 графикийн  өгөгдлийг бичиж хадгалдаг. 
 • Хэмжилтийн үр дүнг тоон болон импульсийн сувгаар дамжуулна.
 • Цахилгаан дамжуулах шугам болон хүчний трансформаторын алдагдлыг тооцно  

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газрын баталгаа: 8 жил 
Баталгаат хугацаа: 3 жил

Менежертэй холбогдох