Хөрсний механик

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Хөрсний механик туршилтууд UNCONFINED COMPRESSION (UC) TEST ASTM D 2166
 
 

Хөрсний механик туршилтууд

UNCONFINED COMPRESSION (UC) TEST ASTM D 2166


Зорилго:

Энэхүү туршилтын зорилго нь эвдрээгүй бүтэцтэй шаварлаг хөрсний бат бэхийн үзүүлэлтийг чөлөөт гадаргатайгаар шахалтын туршилтаар тодорхойлоход оршино.  (АSТМ D2166) стандартын дагуух, чөлөөт гадаргатай шахалтын бат бэхийн туршилт гэдэг нь цилиндр хэлбэртэй бэлтгэгдсэн хөрсний дээжийг босоо тэнхлэгийн дагуу бутартал шахалт өгч турших юм. Түүнийг бодох аргачлал нь босоо тэнхлэгээс нэгж талбайд өгч буй ачааны хамгийн их утга юм.


Хөрсний хуурай үеийн шилжээсийн  хүч (undrained shear strength (su) )-ийг тодорхойлох туршилтаар суурь, далангийн даацыг тодорхойлдог. Шаварлаг хөрсөнд хуурай үеийн шилжээсийн  хүчний туршилтыг чөлөөт гадаргатай шахалтын бат бэхээр тодорхойлдог. Хөрсний дотоод үрэлтийн өнцөг тэгтэй тэнцүү байх үед шаварлаг хөрсний хуурай үеийн шилжээсийн хүч [undrained shear strength (su)] нь чөлөөт гадаргатай шахалтын бат бэх [unconfined compressive strength (qu)]- ийн ½-той тэнцүү байдаг. Чөлөөт гадаргатай шахалтын бат бэхийн туршилтыг суурийг нээсэн даруйд хийх нь хамгийн тохиромжтой үе бөгөөд энэ үед хөрсөнд норголт өгөгдөөгүй байдаг.


Багаж, хэрэгсэл:

  • Шахалтын төхөөрөмж
  • Ачаа болон өөрчлөлтийн үзүүлэлтийг үзүүлэх заалт
  • Дээж бэлтгэх хэрэгсэл
  • Жин
  • Бюкс 

Менежертэй холбогдох