УЛ ХӨРС СУДЛАЛЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИД ХИЙГДДЭГ ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД

2019-11-06
 
 
УЛ ХӨРС СУДЛАЛЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИД ХИЙГДДЭГ ТУРШИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД
 1. Байгаль хамгаалал хөрс шинжилгээний дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд
 /MNS 3298-90/
 1. Хөрсний улирлын хөлдөлтийн гүн тодорхойлох арга /MNS 3673-84/
 2. Худгийн цооног өрөмдөх, тоног төхөөрөмж суурилуулах ажилд тавих ерөнхий шаардлага /MNS 6088:2010/
 3. Ул хөрсний ангилал /MNS 3263:2014/
 4. Хөрсийг инженерийн зориулалтаар ангилах нэгдсэн систем /MNS ASTM D2487:2004/
 5. Хөрсний ангилал /MNS 3263-90/
 6. Хөрсний шинжилгээний дүнг статистик аргаар боловсруулах /MNS 2490-77/
 7. Чанарын удирдлагын тогтолцооны баримт бичигт зориулсан заавар
 /MNS ISO/TR 10013:2001/
 1. Ул хөрс, хөрсний физик шинж чанарыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 2143-2000/
 2. Хөрс, хөлдүү хөрсийг турших арга /MNS 3670-84/
 3. Хөрс ус нэвтрүүлэх чанарыг тодорхойлох хээрийн туршилтын арга /MNS 4101-90/
 4. Хөрс хамгийн их нягтыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 3215-82/
 5. Хөрсний шахагдлыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 3478:1983/
 6. Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элс-конусын аргаар газар дээр нь тодорхойлох стандарт туршилтын арга /MNS ASTM D1556:2002/
 7. Хөрс, ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох хээрийн туршилт, лабораторийн арга
 /MNS 2306:1986/
 1. Хөрс, хөрсний шилжээсийн эсэргүүцлийг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 2310:84/
 2. Суумтгай байдлыг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS 3075-81/
 3. Хөлдүү хөрсний дээжийг лабораторийн туршилтад бэлтгэх /MNS 3671:1984/
 4. Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян налархайн индексийг тодорхойлох арга /MNS ASTM D4318:2006/
 5. Хөрсний нягтыг зүсэх цилиндрийн аргаар тодорхойлох /MNS ASTM 5182:2003/
 6. Жижиг ширхэгтэй том дүүргэгчийн элэгдлийг Лос-Анжелесийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох арга /MNS ASTM C131:2007/
 7. Стандарт хүчлэл (600кН/м3) –ээр хөрсний нягтралын үзүүлэлтийг тодорхойлох лабораторийн арга /MNS ASTM D698:2002/
 8. Жижиг ширхэглэлтэй хөрсний чийг ба шигдэлтийн эсэргүүцлийн хамаарлыг тодорхойлох стандарт туршилтын арга /MNS ASTM D1558:2002/
 9. Холих аргаар бэлтгэсэн замын хучилтаас дээж авах /MNS ASTM D979:2003/
 10. Том дүүргэгч материалын элэгдлийн хэмжээг Лос-Анжелсийн туршилтын төхөөрөмжөөр тодорхойлох /MNS ASTM C535:2003/
 11. Нягтруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох лабораторийн арга
/MNS ASTM D1883:2002/
 1. Хөрсний ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох арга /MNS AASHTO T88:2004/
 2. Хөрсний жижиг ширхэглэлийн бүрэлдэхүүн ба хөрсний тогтмол хэмжигдэхүүнүүдийг тодорхойлох дээжийг угааж бэлтгэх арга /MNS ASTM D2217:2002/
Туршилтын нэр/Test name Стандарт / Standard Determination /Тодорхойлолт
English Mongolian English Mongolian
1   Ул хөрс, хөрсний физик шинж чанарыг тодорхойлох лабораторийн арга Determinate character of physical soil  MNS 2143:2000 Moisture Content Байгалийн чийг
2 Хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох туршилт Determinate soil of particle size test MNS ASTM D 1241:2000, MNS ASTM D2217:2002 Particle Size Ширхэгийн бүрэлдэхүүн
3 Хөрсний урсалт, уян налархайн хязгаар болон уян налархайн индексийг тодорхойлох арга Determinate plasticity index MNS ASTM D 4318:2002 Plasticity Index Уян налархайн индекс
4 Хөрсний хатуу хэсгийн нягтыг тодорхойлох арга Determinate specific gravity MNS ASTM D 4318:2003 Specific Gravity Хувийн жин
5 Хөрсийг нягтруулах туршилт Compaction and Moisture Relation Test MNS ASTM D 1557:2002 Maximum dry density Хамгийн их нягт
6 Нягтруулсан хөрсний ачаа даацын харьцааг тодорхойлох арга California Bearing Ratio Test MNS ASTM D 1883:2002 CBR Ачаа даацын харьцаа
7 Хөрсний нягтрал ба хувийн жинг элс-конусын аргаар талбай дээр нь тодорхойлох арга Density and Unit weight of Soil in Plase by the Sand-Cone Method MNS ASTM D 1556:2002 Compaction Нягтрал
8 Хэв гажилтын үзүүлэлтийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох арга Plate Load Test MNS 2489:1986 Defermation module Хэв гажилтын модуль
9 Том дүүргэгчийн нягт, хувийн жин болон ус шингээлтийг тодорхойлох арга Water absorption and Specific gravity test MNS ASTM D 570 Water Absorption Ус шингээлт
10 Том дүүргэгч материалын элэгдлийн хэмжээг Лос-Анжелсийн төхөөрөмжөөр тодорхойлох арга Resistance to Degradation by Absasion and Impact in The Los Angeles Machine MNS ASTM  535:2003 Abration Элэгдэл
 

Менежертэй холбогдох