Төсөвчдийн анхааралд:

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
Төсөвчдийн анхааралд:
20,000.00
 
 
Барилгын зураг төслийн өмнөх шатанд барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний төсөвт өртгийг урьдчилан тодорхойлох, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр зохиох, эдийн засгийн тооцоо, судалгаа, шинжилгээ хийх, зардлын аргаар тооцсон хөрөнгийн үнэлгээнд харьцуулалт хийх, нийгэм, эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийн тооцоо, судалгаа хийж хөрөнгө оруулалтыг урьдчилан төлөвлөх, зураг төсөл зохиогчдод оновчтой шийдэл гаргахад баримжаа болгох зэрэгт хэрэглэх БХБСайдын 2016 оны 203 дугаар тушаалаар баталсан “Барилга, байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ хэрэглэх дүрэм”, мөн “Барилга, байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ”, БХБСайдын 2016 оны 85 дугаар тушаалаар баталсан “Байгалийн зарим хүчин зүйлийн нөлөөллийн итгэлцүүр тооцох төв суурин газрууд”, БХБСайдын 2016 оны 86 дугаар тушаалаар батлсан “Барилга угсралтын ажлын үнийн өсөлтийн 2014, 2015 оны үнийн индекс” зэргийг эмхтгэн “ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭЧИД, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ ЗОХИОГЧДОД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА” номыг хэвлүүлэн гаргаад байна.
Холбоо барих, мэдээлэл авах утас 99071679, 94402484, 99103513

Менежертэй холбогдох