Хана тусгаарлах,туслах,хана өрөх, тоосгон хананы оронд өрлөг хийх 
www.skystar.mn

Менежертэй холбогдох