Хялбар шийдэл


●    Сонголт хийхэд хялбар :

●    15 A- аас 630 A хүртэл,

●    415 В хүчдлийн түвшинд 50 kA хүртэл хамгаалалт ,

●    Гурван төрлийн хэмжээтэй ,

●    Туслах болон нэмэлт тоноглолын иж бүрдэл,

●    Каталогын дугаарлалтын нэгдсэн тэмдэглэгээ.

●    Угсрахад хялбарь

●    Хөдөлгөөнгүй суурилуулалт,

●    Шигтгүүрт  суурилуулалт,

●    Нүүрэн талын холболт,

●    Кабелийн төгсгөвчтэй холболт,

●    Туслах болон нэмэлт тоноглолыг шууд угсрах боломжтой,

●    Газарлагын нэвчих гүйдлийн нэмэлт модуль суулгах боломжтой (250A)

●    Ердийн автомат таслуураас газардуулгын гүйдэл илрүүлэгчтэй автомат таслуур болох боломжтой.

●    Ашиглахад хялбар :

●    Дулааны релений тавилын тохиргоо нь 50 градус С хүртэл температурт тогтвортой ажиллана.

●    Аюулгүй болон найдвартай ажиллагааг хангах контактын төлөв заагчтай


Дэлхийн зах зээлд танигдсан 


●    EasyPact™ Дэлхий дахины стандартуудыг хангасан:

●    IEC 60947-1/2, Олон улсын цахилгаан техникийн хороо

●    IEN EN60947-2 Евро стандарт болон үндэсний холбогдох стандарт шаардлагуудыг хангасан

●    NEMA AB1 (Таслах хязгаарын даац өндөртэй),

●    UL 508 / CSA 22-2 ( 250A ) хөндлөгийн лаборатороор итгэмжлэгдсэн

●    JIS C 8370 Японы үндэсний стандарт,

●    GGBB1144004488--22  Бүх  Хятадын стандарт,

●    IACS for Merchant Marine

●    EasyPact™RoHS.- аюултай болон хортой хог хаягдлыг хязгаарлах тогтолцоог хангасан.

 

Менежертэй холбогдох