Хялбар шийдэл

●    Сонголт хийхэд хялбар :
●    15 A- аас 630 A хүртэл,
●    415 В хүчдлийн түвшинд 50 kA хүртэл хамгаалалт ,
●    Гурван төрлийн хэмжээтэй ,
●    Туслах болон нэмэлт тоноглолын иж бүрдэл,
●    Каталогын дугаарлалтын нэгдсэн тэмдэглэгээ.
●    Угсрахад хялбарь
●    Хөдөлгөөнгүй суурилуулалт,
●    Шигтгүүрт  суурилуулалт,
●    Нүүрэн талын холболт,
●    Кабелийн төгсгөвчтэй холболт,
●    Туслах болон нэмэлт тоноглолыг шууд угсрах боломжтой,
●    Газарлагын нэвчих гүйдлийн нэмэлт модуль суулгах боломжтой (250A)
●    Ердийн автомат таслуураас газардуулгын гүйдэл илрүүлэгчтэй автомат таслуур болох боломжтой.
●    Ашиглахад хялбар :
●    Дулааны релений тавилын тохиргоо нь 50 градус С хүртэл температурт тогтвортой ажиллана.
●    Аюулгүй болон найдвартай ажиллагааг хангах контактын төлөв заагчтай

Дэлхийн зах зээлд танигдсан 

●    EasyPact™ Дэлхий дахины стандартуудыг хангасан:
●    IEC 60947-1/2, Олон улсын цахилгаан техникийн хороо
●    IEN EN60947-2 Евро стандарт болон үндэсний холбогдох стандарт шаардлагуудыг хангасан
●    NEMA AB1 (Таслах хязгаарын даац өндөртэй),
●    UL 508 / CSA 22-2 ( 250A ) хөндлөгийн лаборатороор итгэмжлэгдсэн
●    JIS C 8370 Японы үндэсний стандарт,
●    GGBB1144004488--22  Бүх  Хятадын стандарт,
●    IACS for Merchant Marine
●    EasyPact™RoHS.- аюултай болон хортой хог хаягдлыг хязгаарлах тогтолцоог хангасан.

 

Менежертэй холбогдох