Хөнгөрүүлсэн усаар гал унтраах утасгүй автомат систем/Wireless system / бүхий төхөөрөмж АУП«ТРВ-Гарант-Р»-14,5-01(85)

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
1,477,497.00
 
 
Суурилуултын өндөр 4 м
Мэдрэх температур – 64ОС
Автоматаар ажиллах температур - 76ОС
Төхөөрөмжийн иж бүрдэл –хяналт удирдлагын блок “БОС” + “ТРВ - Гарант-14,5-01(85)”\

Хамрах хүрээ:
Худалдаа болон офисын байгууламж

Үйлдвэрийн байгууламж
Агуулахын байгууламж
Автомашины зогсоол
Кабелийн байгууламж

Менежертэй холбогдох