Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын үл хөдлөх хөрөнгө, газрыг дахин үнэлнэ

Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын үл хөдлөх хөрөнгө, газрыг дахин үнэлнэ

   Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэх, санхүүгийн тайланд бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлыг 2018 онд зохион байгуулна. Энэ ажлыг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь Сангийн яам, Гадаад хэргийн яам, Барилга, хот байгуулалтын яам, Газар зохион байгуулалт, геодизи, зураг зүйн газар, Нийслэлийн өмчийн харилцааны газартай хамтран хийнэ.  

   Төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын эзэмшилд байгаа газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлсэн боловч санхүүгийн тайланд бүртгээгүй, үл хөдлөх хөрөнгийг 2009 оноос хойш дахин үнэлээгүй байна. Монгол Улсад газар эзэмших, ашиглах эрхийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаа боловч тайланд туссан үнэ болон бодит үнэ цэнийн хооронд их хэмжээний зөрүү байна.

   Мөн төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагууд өөрийн эзэмшилд байгаа үл хөдлөх хөрөнгө бүрийн доорх газрыг эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулсан байх ёстой. Гэтэл баталгаажуулаагүй, баримт бичгийн бүрдэл дутуу, баримт бичигт заасан газрын хэмжээ хоорондоо харилцан адилгүй, зөрүүтэй байгаагаас гадна үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд газар дээрх болон газар доорх байгууламжийн хэмжээ, зааг тодорхойгүй, барилгын дотор давхар бүрийн схем зураглал байхгүй, гал, үер, ус, газар хөдлөлт, нуралтын талаарх тэмдэглэл баримт хадгалагдаагүй гэх мэт олон зөрчил, дутагдал байгаа нь газар, үл хөдлөх хөрөнгийг бодитоор бүртгэх, үнэлэх шаардлагыг бий болгож байна.   

   Иймд төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагуудын эзэмшилд байгаа газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэх, үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлыг энэ онд багтаан хийхээр ажиллаж байна хэмээн Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас мэдэгдлээ.

Холбоотой мэдээ