Орон сууц худалдан авсан татварын буцаалтаа хэрхэн авах вэ?

Орон сууц худалдан авсан татварын буцаалтаа хэрхэн авах вэ?

   Анх удаа амьдран суух зориулалтаар орон сууц худалдан авч буй иргэн гурван сая хүртэлх төгрөгийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Хөнгөлөлтөө авахын тулд шаардлагатай материалаа бүрдүүлэн харьяа дүүргийнхээ татварын хэлтэст өгч, цахимаар тайлангаа явуулж, хоёрдугаар сарын 15-ны дотор бүртгүүлэх хэрэгтэй.

   Өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая төгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлогыг чөлөөлөхдөө /ХХОАТТХ-ийн 16.1.12/ доор дурдсан бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. 

Орон сууц худалдан авсан татварын хөнгөлөлтөд анх удаа хамрагдах бол:

Орон сууц худалдан авсан татварын хөнгөлөлтөд хоёр дахь удаа хамрагдах бол:

Холбоотой мэдээ