Барилгын үйл ажиллагааны ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ хэрхэн авах вэ?

Барилгын үйл ажиллагааны ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ хэрхэн авах вэ?

   Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг шинээр авах, сунгалт, нэмэлт заалтыг олгох үйл ажиллагааг барилгын мэргэжлийн төрийн бус байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх шийдвэр ажил хэрэг болжээ.

   Барилгын төрийн бус байгууллагуудын хамтарсан түншлэлийг төлөөлөн Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци ТББ нь Барилга, Хот Байгуулалтын Яамтай гэрээ байгуулан түншлэгч бусад төрийн бус байгууллагуудтай хамтран барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн урьдчилсан дүгнэлтийг гаргах ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.   Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг олгох үйл явц нь төрийн бус байгууллагуудад шилжсэнээр уг тусгай зөвшөөрлийг авахад ямар нэгэн хүнд сурталгүй, хурдан шуурхай олгогдох болсон байна.

   Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авахад шинэ барилгын тухай хуулийн дагуу БХБ-ын Сайдын тушаалаар батлагдсан дараах журмуудыг баримтлан ажиллаж байна. Үүнд:
 1. Барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
 2. Хуулийн этгээдэд барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох суурь нөхцөл, шаардлага
 3. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн суурь нөхцөл, шаардлагыг шинэ суурь нөхцөл, шаардлагатай дүйцүүлсэн аргачлал
 4. Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилалыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох журам
 5. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хуучин ангилалыг шинэ ангилалтай дүйцүүлэх Аргачлалыг батлах тухай зэрэг болно.
 
Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн шинэ, сунгалт, нэмэлт заалтуудыг хэрхэн авах вэ?

   Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам болон Хуулийн этгээдэд барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл олгох суурь нөхцөл, шаардлага-ын дагуу материалаа бүрдүүлэн “Нэг Цэгийн Үйлчилгээний Төв”-д хүлээлгэн өгнө.

   Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хэлтэс нь ирүүлсэн хүсэлт, материалыг шалгасны дараа Монголын барилгын үндэсний ассоциаци, Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо, Монголын барилгын инженерүүдийн холбоо, Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо, Монголын барилгачдын үйлдвэрчний эвлэлийн нэгдсэн холбоо, Монголын барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын холбоо, Монголын барилгын төсөвчдийн холбоо, Монголын барилгын инженер-геологичдын холбоо зэрэг төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд оролцсон Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлаар урьдчилсан дүгнэлт гаргах Ажлын хэсгийн Хурлаар оруулан шийдвэрлэж байна.
  
 Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авах үйл явцын дараалал:

 
НЭГ. Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг шинээр авахад бүрдүүлэх материал: 
 1. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот
 2. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн тодорхойлолт (Маягт №1-г бөглөх)
 3. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 4. Удирдах болон инженер, техникийн ажилчдын тодорхойлолт (Маягт №3-г бөглөх)
 5. Инженер, техникийн ажилчдын ажлын туршлагын талаарх тодорхойлолт (ИТА бүр дээр Маягт №4-г бөглөх)
 6. Холбогдох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлагын дагуу инженер, техникийн ажилчдын иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн гэрчилгээний хуулбаруудыг нотариатаар баталгаажуулан хавсаргах
 7. Инженер, техникийн ажилчидтай байгуулсан Хөдөлмөрийн гэрээ
 8. Хэрвээ тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь орон нутгийн харьяалалтай бол аймгийнхаа Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас албан бичиг авч хавсаргах
 9. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлсийг тушаасан баримт
(Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь Барилгын тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.4-д заасан зөвшөөрлийг нэмж хавсаргана).
 
ХОЁР. Барилга угсралт, зураг төсөл, өргөн тээвэрлэх машин механизмын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг сунгах, нэмэлт заалт авахад бүрдүүлэх материал:
 1. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүссэн албан тоот (албан тоотыг Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци ТББ-д гэж хаяглах бөгөөд сунгалт, нэмэлт авах ажлын заалт тус бүрийг шинэ журам, суурь шаардлагын дагуу бичнэ)
 2. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн тодорхойлолт (Маягт №1-г бөглөх)
 3. Аж ахуйн нэгжийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
 5. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших гүйцэтгэсэн ажлуудын танилцуулга (Маягт №2-г бөглөх), гэрээний дүн буюу төсөвт өртгийг бичих
 6. Гүйцэтгэсэн ажлын талаарх захиалагч байгууллагын тодорхойлолт, гэрээний хуулбар, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн Комиссын актын хуулбар, фото зураг
 7. Барилгын норм, норматив боловсруулах санд Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авснаас хойших хугацаанд төлсөн шимтгэлийн (төсөвт өртгийн 0,18 хувиар тооцох) баримтуудын хуулбарыг хавсаргах
 8. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь үйл ажиллагааныхаа тайлан, мэдээгээ улирал бүр илгээж, Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн Хавсралтад тэмдэглүүлсэн байх
 9. Удирдах болон инженер, техникийн ажилчдын тодорхойлолт (Маягт №3-г бөглөх)
 10. Инженер, техникийн ажилчдын ажлын туршлагын талаарх тодорхойлолт (ИТА бүр дээр Маягт №4-г бөглөх)
 11. Холбогдох ажлын төрөл, суурь нөхцөл, шаардлагын дагуу инженер, техникийн ажилчдын цахим иргэний үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, мэргэшсэн болон зөвлөх инженерийн гэрчилгээний хуулбаруудыг нотариатаар баталгаажуулж хавсаргах
 12. Хэрвээ тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллага нь орон нутгийн харьяалалтай бол аймгийнхаа Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газраас албан бичиг авч хавсаргах (албан тоотыг Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци ТББ-д гэж хаяглах)
 13. Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь barilga.gov.mn цахим сайтын Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хэсэг рүү нэвтрэн аж ахуйн нэгж, инженер, техникийн ажилчдаа бүртгүүлэх
 14. Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлсийг тушаасан баримт
 
   Доорх бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн хавтаслан “Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци” ТББ-ын Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хэлтсийн “Нэг Цэгийн Үйлчилгээний Төв”-д өгнө.

    Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг хүссэн өргөдлийг хүлээн авснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор мэдээллийн сантай тулгалт хийсний дараа урьдчилсан дүгнэлтийг гаргах Ажлын хэсгийн Хуралд оруулан шийдвэрлүүлнэ.

  Урьдчилсан дүгнэлтийг гаргах Ажлын хэсгийн шийдвэрийг Монголын Барилгын Үндэсний Ассоциаци ТББ-ын цахим сайт болох www.mnca.mn дээр нийтэлж дэмжигдээгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад холбогдох хариуг материалын хамт буцаан албан бичгээр мэдэгдэхийн зэрэгцээ “Нэг Цэгийн Үйлчилгээний Төв”-ийн 2-р цонхноос материалаа буцаан авч байгаа болно.

   Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээний хөлс, Нормчлолын сангийн шимтгэл, Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх дансны мэдээллийг ЭНД дарж авна уу.

Жич: Хэрэв Та Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг авах гэж байгаа бол аливаа этгээдээр зуучлуулахгүйгээр зөвхөн МБҮА-ийн Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хэлтсийн “Нэг Цэгийн Үйлчилгээний Төв”-д хандана уу.
 
МОНГОЛЫН БАРИЛГЫН ҮНДЭСНИЙ АССОЦИАЦИ ТББ-ЫН
Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн хэлтэс
 
Хаяг: Барилгын хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ын 1-р давхар
Нэг Цэгийн Үйлчилгээний Төв
Утас: + (976) 11 320 974, 7011 5055
Вэб: www.mnca.mn

Холбоотой мэдээ