661 зээлдэгчид 39.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгожээ

661 зээлдэгчид 39.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгожээ

  Арилжааны банкуудын ипотекийн зээлийн 7-р сарын тайлан гарчээ. Тухайн сард банкууд 661 зээлдэгчид 39.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосноор ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 4186.1 тэрбум төгрөгт, нийт зээлдэгчдийн тоо 92.1 мянгад хүрэв.

  Ипотекийн зээлийн үлдэгдлийн 77.7 хувь нь ОСИСТТБХ-ийн зээл байна.  Нийт зээлийн үлдэгдлийн 96.4 хувь нь хэвийн, 1.7 хувь нь хугацаа хэтэрсэн, 1.9 хувь нь чанаргүй зээл байна.

  Ипотекийн зээлийн 99.5 хувь нь төгрөгөөр олгогдсон байна. Тухайн сард олгосон ипотекийн зээлийн жигнэсэн дундаж жилийн хүү 11.5 хувь, дундаж хугацаа нь 17.5 жил байна. Орон нутаг дахь банкууд 238 зээлдэгчид 9.4 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл олгосноор орон нутаг дахь банкуудын ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 938.4 тэрбум төгрөгт харин зээлдэгчдийн тоо 29.0 мянгад хүрчээ. 

Холбоотой мэдээ