Барилгын салбарын түгээмэл асуултуудаас

Барилгын салбарын түгээмэл асуултуудаас
 
  Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэдэд тулгардаг нийтлэг асуултуудад хариулт өгөх зорилгоор энэхүү мэдээллийг бэлтгэлээ.
  • Барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад эвдрэл, гэмтэл учрах, муугаар бодоход нурах тохиолдолд хэн хариуцах вэ?
Ашиглалтын явцад барилга байгууламжид эвдрэл, гэмтэл учрах, нурах тохиолдолд гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч, өмчлөгч, эзэмшигч, материал үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгчийн аль буруутай тал нь хариуцлага хүлээнэ.
  • Сургууль, цэцэрлэг барих зорилгоор иргэдийн хувийн өмчийн гражийг хүчээр буулгах боллоо. Иргэдийн хувийн өмчид ингэж халдах нь зөв үү?
Та ямар нэгэн байдлаар граж барих зөвшөөрөл авалгүйгээр барьсан тохиолдолд эрх бүхий Засаг дарга захирамж гарган төрийн өмчийн газрыг чөлөөлөх эрхийг Газрын тухай хуулийн 57.3, 57.4-т заасны дагуу эдэлдэг.
  • Ямар объектод тухайлсан барилгын тусгай зөвшөөрөл шаарддаг вэ?
Энэ онд шинэчилэн баталсан Барилгын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.2 дахь хэсэгт зааснаар Цамхаг, тулгуур, түшиц хана зэрэг 30 метрээс дээш өндөр, 60 метрээс дээш алгасалтай байгууламж, 16-аас дээш давхар барилга, ус, дулаан, цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийг зөвхөн тухайн барилга байгууламжийн хувьд олгохоор хуульчилсан байдаг.
  • Гэр хороололд үерийн хамгаалалтын далан дээр айлууд ихээр бууж байна. Далангаас хэдэн метрийн зайд барилга байгууламж барьж болдог вэ?
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 102 дугаар тогтоолын Улаанбаатар хотын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын хамгаалалтын зурвас, засвар үйлчилгээний журмын 2.2-т зааснаар үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн хамгаалалтын зурвасыг барилга байгууламж, далан сувгийн гадаад ирмэгээс гадагш 10 метр, борооны болон хөрсний ус зайлуулах шугамын тэнхлэгээс 5 метр зайд байхаар тогтооно.
  • Гүйцэтгэгч компани орон сууцны барилга барьж ашиглалтад оруулсан бол ашиглалтын ямар хугацаанд тухайн барилгыг хариуцах вэ?
Ашиглалтад орсон орон сууцны барилгыг 1 жилийн хугацаанд буюу Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд барилгын хийц, бүтээц, эдлэхүүн, тоног төхөөрөмж, цэвэр, бохир ус, уур, хий, дулаан, цахилгаан, харилцаа холбооны ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангана.
  • Орон сууцны барилгын орчны тохижилт хийх засварлах ажлыг хэн хариуцах вэ?
Барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад орчны тохижилтын засвар, арчлалтыг тогтмол хийж, авто болон явган хүний зам, талбайн хөдөлгөөнийг хааж бусдад саад учруулахгүй байх үүргийг барилга байгууламжийн өмчлөгч, эзэмшигч хүлээнэ.
  • Орон сууц барьж байгаа барилгын компани явган хүний зам болон нийтийн эзэмшлийн талбайг хааж, барилгын ажлаа явуулж байна. Энэ талаар ямар зохицуулалт байдаг вэ?
Барилгын тухай хуулийн дагуу Нийтийн эзэмшлийн газар, талбайг барилгын үйл ажиллагаанд түр хугацаагаар ашиглахад харьяа нутаг дэвсгэрийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр сервитут /бусдын газрыг хязгаартайгаар ашиглах/ тогтоосон байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, харьяа ИТХ-ын тэргүүлэгчийн шийдвэрээр тодорхой хязгаартайгаар зөвшөөрсөн тохиолдолд болно гэсэн үг.
  • Гадна тохижилтын ажилд ямар ажлууд хамаарах вэ?
Барилга байгууламжийн гадна талбайн ногоон байгууламж, автозам, зогсоол, явган хүний зам гарц, оршин суугчдын амрах болон хүүхдийн тоглоомын талбай, уран барилгын жижиг хэлбэр, гэрэлтүүлэг зэргийг барьж байгуулах үйл ажиллагаа гэнэ. /Барилгын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.25/
  • 2008 онд батлагдсан Барилгын тухай хуульд Барилгын баталгаат хугацаа 3 жил байна гэж тусгасан байдаг. Шинээр батлагдаад мөрдөгдөж буй Барилгын тухай хуульд Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаа 1 жил байна гэж тусгасан харин баталгаат хугацааг хэвээр үлдээсэн эсэх?
Тус хуульд барилга байгууламжид тавигдах шаардлага гэсэн бүлэг байгаа. Энэ бүлэгт барилга байгууламжийн туршилт тохируулгын хугацаа 1 жил байна гэж оруулсан. Хуучин хуульд чанарын баталгаат хугацаа 3 жил байна гэснийг 1 жил болгож зохицуулалт хийсэн. Өөрөөр хэлбэл, шинэ хуулиар чанарын баталгаат хугацаа гэдэг ойлголт байхгүй болсон. Барилга байгууламж баригдсаны дараа тодорхой тохируулга, зүгшрүүлэлт, туршилтыг заавал шаарддаг.

Энэ 1 жилийн хугацаанд зураг төсөл зохиосон, материал нийлүүлсэн, барилгын ажлыг гүйцэтгэсэн, захиалж бариулсан оролцогч талууд өөрсдөө шууд хариуцлагаа хүлээнэ. Мөн барилга байгууламжийн туршилт, зүгшрүүлэлт, тохируулгын 1 жилийн хугацаа өнгөрснөөс хойш, хэвийн ашиглалтын хугацаа 3 жил байна. Барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааг барилгын асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн тогтоохоор тусгасан.  

Холбоотой мэдээ