Ипотекийн зээлд дараах өөрчлөлтүүд оржээ

Ипотекийн зээлд дараах өөрчлөлтүүд оржээ
 

       Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат, Монгол Улсын сайд, ЗГХЭГ-ын дарга Ж.Мөнхбат, Сангийн дэд сайд Булгантуяа нар банк санхүүгийн салбарын төлөөлөлтэй ажил хэргийн уулзалт хийв. 

       ​Энэ үеэр Ерөнхий сайд, "100-гаас дээш ам.метр талбайтай орон сууц худалдан авах иргэд урьдчилгаа 30 хувь дээрээ 100 гаас дээш ам метр талбайн төлбөр нэмж төлснөөр найман хувийн зээлд хамрагдах бүрэн боломжтой." болсныг дуулгалаа. Энэ нь ипотекийн зээлийн журамд орж буй нэг томоохон өөрчлөлт юм. Өөрөөр хэлбэл 80 ам.метр байсан хэмжээ 100 өм.метр болон өсчээ. Бусад  журам нь хэвийн мөрдөгдөнө.

Найман хувийн хүүтэй орон сууцны зээлийн  ерөнхий нөхцөлийг дэлгэрэнгүй хүргэж байна. 

 • Зээлийн хугацаа 20 хүртэл жил
 • Зээлийн хүү /жилийн/ 8 /±1/, тухайн жилийн инфляцаас хамаарч улиралд нэг удаа өөрчлөгдөж болно.
 • Урьдчилгаа төлбөр 30 хувиас дээш /Өөрийн өмчлөлийн орон сууцыг урьдчилгаа хэлбэрээр барьцаалж болно/
 • Өрхийн өр орлогын харьцаа татварын өмнөх орлогын 45 хувиас ихгүй

Зээлдэгчид тавигдах шалгуур үзүүлэлт

 • Монгол улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай
 • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх.
 • Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газрын 2009 оны 368 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Өрхийн гишүүний аль нэг "Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд, Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 45/49/А-108 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталсан "Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
 • Тухайн байгууллагад 1,5 жилээс доошгүй хугацаанд ажилласан байх

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Зээлдэгч болон хамтран зээлдэгчийн анкет
 • Гэр бүлийн насан хүрсэн гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт
 • Байнга оршин суугаа газрын Засаг даргын тодорхойлолт /Ам бүлийн гишүүдийн овог нэрийн хамт/
 • Худалдан авагч этгээдтэй хийсэн орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Худалдан авах орон сууцны эд хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ
 • Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас авсан дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Шаардлагатай үед барьцаа хөрөнгийн эрх бүхий байгууллагаас хийсэн үнэлгээ
 • Зээл хүсэгч нь бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол тус банк, банк бус санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан зээлийн гэрээ, дансны хуулга
 • Урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг батлах баримт /Хадгаламж, харилцах дансны хуулга Г.М/

Цалингийн орлоготой бол

 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд нийгмийн даатгал төлөгдсөн хэсэг, ажилд томилсон тушаал хэсэг, иргэний зураг, нэр, мэдээлэлтэй хэсгүүдийг хувилна/
 • Ажлын газрын үнэмлэхний хуулбар, хөдөлмөрийн гэрээ
 • Цалингийн дансны хуулга, ажил олгогч байгууллагын цалингийн тэмдэглэл, тодорхойлолт, хүснэгт

Бизнесийн орлоготой бол

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэхэд хуулийн дагуу зайлшгүй тусгай зөвшөөрөл авах шаардлагатай бол эрх бүхий байгууллагаас авсан албан ёсны зөвшөөрөл, лиценз, ажлын байрны дүгнэлт, түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг бол түрээсийн гэрээ
 • Өрхийн бизнесийн үр ашгийн тооцоо, бараа материал, бизнесийн орлогын бүртгэл, хар дэвтэр, харилцах, хадгаламжийн дансны хуулга
 • Зээл хүсэгч нь хувьдаа хуулийн этгээдтэй, түүнээс орж ирэх орлогоор зээл, зээлийн хүүний төлбөрийг төлөх бол аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, дүрмийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, сүүлийн 2 жилийн татварын албаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 • Компанийн дүрэм, гэрчилгээний хуулбарууд нотариатаар баталгаажуулах
 • Компанийн одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа, танилцуулга
 • Барьцаа хөрөнгийн мэдээллүүд /хаяг, байршил, м.кв, өөрсдийн үнэлгээг тусгасан хүснэгт
 • Захирлын оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Цээж зураг
 • Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайлан /татварын албаар баталгаажсан/
 • Барьж байгаа амины орон сууцуудтай холбоотой зөвшөөрөл гэрээ, хэлцэлүүд
 • Одоо явуул байгаа үйл ажиллагааны түрээсийн гэрээ
 • Байгууллагын болон хувийн орлого ордог дансны хуулгууд /орлогоо баталгаажуулах үүднээс бүхий л орлогуудыг тусгах шаардлагатай/
 • Барьцаа хөрөнгүүдийн үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн газраас авсан түүхчилсэн лавлагаа
 • Үйл ажиллагаа явуулах, болон явуулж байгаа газруудын гэрчилгээнүүд

 

Холбоотой мэдээ