Барилгын төсөвт өртгийн бүрдэл ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Барилгын төсөвт өртгийн бүрдэл ба түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Монголд барилгын томоохон төсөл хөтөлбөрүүд цөөнгүй хэрэгжиж байгаа ч, тэдгээр нь ямар төсөв өртгөөр бүтдэг талаарх ойлголт харилцан адилгүй байдаг. Хөрөнгө оруулалт бүхэн тодорхой хугацаа, нарийн нөхцөл, барьцаатай байдаг ба өндөр өртөгтэй. Энэхүү санхүүжилтийн зардал нь тухайн төслийн өртөгт заавал шингэж, барилгын буюу төслийн өртгийг нэмэгдүүлдэг. Барилгын төсөвт өртгийн 38%-ийг газар, санхүүжилтийн зардал, татвар зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, 62%-ийг барилга угсралтын ажлын үндсэн зардал эзэлж байна. 2016 оны байдлаар төсөвт өртөгт хамгийн их нөлөөлөгч хүчин зүйл барилгын материалын зардал байлаа.


 

2012 онд барилгын төсөв зохиох дүрмийг шинэчлэн баталсан ч түүнээс хойших хугацааны валютын ханш, үнэ тарифийн өөрчлөлттэй уялдуулан барилгын ажилчдын цагийн жишиг тариф цалин болон машин механизмын нэг машин цагийн жишиг үнийг нэмэгдүүлж, шинэчлэн тогтоох шаардлагатай.

 

 

 

Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх барилга угсралтын ажлын нэгж хүчин чадлын жишиг үнийг тогтоохдоо дараах тушаал, индексийг ашигласан.

  1. 2005 оны өртгийн өсөлтийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2006 оны 111 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Барилгын нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ”
  2. 2010 оны өртгийн өсөлтийг МУЗГ-ын 2010 оны 336 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилгын нэгж талбайн төсөвт өртөг, төсвийн жишиг үнэлгээ”
  3. 2013 оны өртгийг 2010, 2011, 2012 оны барилга угсралтын үнийн батлагдсан индекс
  4. 2015 оны өртгийг 2015 оны “Барилгын нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээ”-гээр өсгөж тооцов.
 

Барилгын салбарын бүтээн байгуулалтын тооцсон нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд газар чөлөөлөх болон гадна шугам сүлжээний ажлын зардал багтаагүй болно. Нэгж хүчин чадлын жишиг үнэ 2014 оныг хүртэл өссөн дүнтэй. Харин 2015 онд дотуур байр болон сургуулийн барилгын жишиг үнэ нь тус бүр 7 хувиар буурсан байна.

 

Холбоотой мэдээ