Үл хөдлөх хөрөнгө болон газраа улсын бүртгэлд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүдийн жагсаалт

Үл хөдлөх хөрөнгө болон газраа улсын бүртгэлд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүдийн жагсаалт
Шинээр байр худалдан авах, худалдах болон газар эзэмшин, өмчилж авах гэж буй иргэд бичиг баримтаа бүрдүүлэхдээ тодорхой мэдээлэлгүйгээс болж олон тийш үр ашиггүй явах зэргээр  цаг хугацаа алдах тохиолдол нэлээд гардаг. Иймд уншигч та бүхэнд үл хөдлөх хөрөнгө болон газраа улсын бүртгэлд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүдийн жагсаалтыг хүргэж байна.

Газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүж өгөх баримт бичгүүд:
 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл / Өргөдөлд тухайн, газрын хаяг хэмжээ үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж гарын үсгээ зурсан байна
 2. Газар өмчлүүлж тухай шийдвэр / эх хувь /
 3. Хянан баталгааны дүгнэлт хуулбар
 4. Кадастрын зураг
 5. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 6. Үйлчилгээний хуурамж – үнэ төлбөргүй
 7. Мэдүүлэг
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч, буцах хуудас / тасалбар / авна
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш ажлын 9 хоногт бүртгэнэ.
 
Хашаа байшин, хувийн сууц өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
 1. Бүртгүүлэхийн хүссэн өргөдөл / Өргөдөл хэдэн онд хэн барьж бий болгосон, одоо хэдэн хүний хамтын өмч болох, эд хөрөнгийн хаяг, байршил хэмжээ үнийг өмчлөгч өөрө тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурсан байна /
 2. Газар эзэмших эрхийн, гэрчилгээ эсхүл дээр өмчлүүлэх шийдвэр хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар
 3. Кадастрын зураг / эх хувь эсхүл хуулбар /
 4. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх , төрсний гэрчилгээний хуулбар
 5. Хашаа байшин, хувийн сууцыг 4 талаас нь бүтэн харагдуулж авсан фото зураг / А4 цаасан дээр нааж тайлбар бичих, хашаанд 2 ба түүнээ с дээш байшинтай бол нэг зурагт бүгдийг нь багтааж авах /
 6. Хашаа байшин, хувийн сууцны план зураг
 7. Тэмдэгтийн хураамж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцох
 8. Мэдүүлэг бөглөх
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас / тасалбар / авна.
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж төлсөн байх

Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл / тухайн орон сууцын, хаяг талбайн хэмжээ, үнэ хэдэн хүний өмч болох талаар тодорхой бичиж, гарын үсэг зурсан байна.
 2. Өмчлөгч хамтран өмчлөгч, нарын иргэний үнэмлэх төрсний гэрчилгээний хуулбар
 3. Орон сууц, хувьчлах товчооноос олгосон сууц, өмчлөх эрхийн гэрчилгээ / эх хувь /
 4. Үйлчилгээний хураамж - 5000 төг
 5. Яаралтай бол - 10000 төг
 6. Мэдүүлэг бөглөнө
Мэдүүлэгт дээрх нотлох баримтуудыг хүлээлгэн өгч буцах хуудас / тасалбар / авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаа хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтаан бүртгэнэ.

Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрхээ улсын бүртгэлд анх удаа бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд

Хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх баримт бичиг
 1. Бүртгүүлэхийг хүссэн албан бичиг / эх хувь /
 2. Эд хөрөнгийн тухай танилцуулга / Эд хөрөнгийн байршлын хаяг, хэмжээ зориулалтын хэдэн хүний өмч болох, өмчлөгчийн тодорхойлсон үнэ, тухайн үл хөдлөх хөрөнгө хэдэн өрөө тасалгаатай, хэзээ их засвар хийёэн гэх мэтийн бичиж гарын үсгээ зурсан байна !
 3. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. Эд хөрөнгийг өмчлөх тухайн нотлох баримт бичиг / өмчлөх эрхийн гэрчилгээний техникийн нөхцөл эрх бүхий байгууллагын тогтолцоогоор хөрөнгө оруулсныг нотлох бичиг баримтуудыг хэлэлцсэн акт, байцаагчийн дүгнэлт гэх мэт /
 5. Газрын гэрчилгээ, гэрээний хуулбар
 6. Кадастарын зураг / эх хувь /
 7. Эд хөрөнгийн 4 талаас нь бүтэн харуулсан фото зураг / эх хувь /
 8. Барилгын давхаруудын план зураг
 9. Шинээр баригдсан барилга байгууламж, дуусаагүй барилга байгууламжийн албан ёсны хаягийг “ Нийслэлийн засаг “ даргын Тамгын газрын Барилга, Хот байгуулалт төлөвлөлтийн газраа авсан байна
 10. Тэмдэгтийн хурааж: Эд хөрөнгийн үнийн дүнгийн 0,01 хувиар тооцож тушаасан баримт
 11. Мэдүүлэг бөглөнө.

Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтууд болон тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримтыг хавсарган хүлээлгэн өгч буцах хуудас / тасалбар / авна.

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэлд өөрчлөлт, залруулга хийхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
 1. Өмчлөгчийн хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт залруулга хийх, Эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх, Эд хөрөнгийг салгах нэгтгэхийг хүссэн өргөдөл
 2. Эрхийн Улсын бүртгэлд зохих нэмэлт, өөрчлөлт хийхийг өмнө түүнийн улмаас эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь шууд өмчлөгдөж болох иргэн, хуулийн этгээд буюу төрлийн бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг хуульд зааснаар авсан байна.
 3. Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ / эх хувь /
 4. Үйчилгээний хураамж - 8000 төг
 5. Яаралтай бол 16000 төгрөг
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээсэн өгч буцах хуудас / тасалбар / авна.
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээг 5 хоногт, үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтан бүртгэнэ.

Эд хөрөнгө, өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд түүнийг хүчингүй болгож, нөхөн олгоход бүдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
 1. Гэрчилгээ дахин авах тухай өргөдөл / хамтран өмчлөгчдийн гарын үсгээр баталгаажсан байна
 2. Гэрчилгээ үрэгдүүлсэн тухай өдөр тутмын хэвлэлээр заруудын тухай баримт / эх хувь /
 3. Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар
 4. Үйлчилгээний хураамж: - 20,000 төгрөг
 5. Яаралтай үйлчилгээ байхгүй
 6. Мэдүүлэг бөглөнө
Гэрчилгээг хаясан үрэгдүүлсэн тохиолдолд улсын ерөнхий бүртгэгчийн шийдвэрээр мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шинээр бичиж олгоно.
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээсэн өгч буцах хуудас / тасалбар / авна.

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд:
 1. Газрын тухай хуулийн 34,1 д заасан газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ / эх хувь /
 2. Газар өмчлөгчтэй байгуулсан, газар эзэмшиж, ашиглах эрхийн гэрчилгээ / эх хувь /
 3. Газар өмчлөгчтэй байгуулсан, газар эзэмших, ашиглах гэрээний хуулбар
 4. Төрийн өмчийн эрхийг, ашиглах тохиолдолд эзэмшүүлэх, ашиглуулахаар олгосон эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 5. Газрын кадастрын зураг / эх хувь
 6. МУ–ын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 29,1 д заасан зөвшөөрөл / эх хувь /
 7. Газар эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 8. Хуулийн этгээдийн гэрчилгээ гэрээ, дүрэм, захирлын иргэний үнэмлэхнийи хуулбар
 9. Үйлчилгээний хураамж -10000 төгрөг
 10. Яаралтай бол -20,000 төгрөг
 11. Мэдүүлэг бөглөнө
Мэдүүлэгт дээр дурдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээлгэн өгч, буцах хуудас / тасалбар / авна
Мэдүүлэг хүлээн авснаас хойш энгийн үйлчилгээн ажлын 5 хоногт , яаралтай үйлчилгээг ажлын 8 цагт багтааж бүртгэнэ.

Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд:
 1. Газар өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 2. Газрын кадастрын зураг / эх хувь /
 3. Барилга байгууламж барих эрх олж авсан этгээдийн иргэн үнэмлэхний хуулбар хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, түүнийг төлөөлөх, этгээд иргэний үнэмлэхний хуулбар
 4. Барилга байгууламж барих эрхийн гэрээ, холбогдох баримт
 5. Үйлчилгээний хураамж – 10,000 төгрөг
 6. Яаралтай- 20,000 төгрөг
 7. Мэдүүлэг бөглөнө
Мэдүүлэгт дээр дурьдсан нотлох баримтуудыг хавсарган хүлээсэн өгч буцах хуудас / тасалбар / авна.



 

Холбоотой мэдээ