Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авах хүсэлтээрээ тэргүүлж буй улс орнууд

Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авах хүсэлтээрээ тэргүүлж буй улс орнууд
Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ авах хүсэлтээрээ тэргүүлж буй улс орнууд
 
 
/2011 оны байдлаар/

     Аливаа улс орны шинжлэх ухааны ололт амжилт, хөгжлийг тодорхойлоход зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ эзэмшиж байгаа байдал нь бас нэг чухал үзүүлэлт болж байдаг.

     Тэгвэл 2011 оны байдлаар, БНХАУ-ын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээ олгох газар бусад улс орнуудаас хавьгүй олон тооны өргөдөл хүлээн авсан тухай НҮБ-ын 125 салбартай Дэлхийн Оюуны Өмчийн байгууллага мэдэгдсэн байна. Хятад улс 526,412 өргөдөл хүлээн авснаараа АНУ болон Япон улсыг гүйцэж түрүүлжээ. Тус онд дэлхий даяар зохиогчийн эрх хүссэн өргөдлийн тоо 7.8 хувиар өсч, 2 саяас давсан аж.

     Харин Хятад улсын хувьд өргөдөл хүсэлтийн тоо 7 хувиар нэмэгдсэнээр хоёр дахь жилдээ үргэлжлэн өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм (2009-2011 оны хооронд дэлхийн хэмжээнд оюуны өмчийн эрх хүссэн өргөдлийн тоо 72 хувиар нэмэгдсэнээс 16 хувийг нь Америк эзэлж байна).    2011 оны байдлаар нийт 1 сая зохиогчийн эрхийн гэрчилгээг олгожээ. Баталгаажсан эрхийн гэрчилгээний олонхыг Япон улс эзэлж байгаа юм. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байгаа зохиогчийн эрхийн гэрчилгээний олонхыг буюу 2.1 саяыг нь АНУ эзэмшиж байгаа. Дэлхийд хүчин төгөлдөрт тооцогдож буй зохиогчийн эрхийн гэрчилгээний тоо 7.9 сая орчим байдаг ажээ.

Холбоотой мэдээ