Барилгын салбарын түгээмэл асуултаас

Барилгын салбарын түгээмэл асуултаас

   Барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага болон иргэдэд тулгардаг нийтлэг асуултуудад хариулах байдлаар мэдээлэл бэлтгэлээ
 
 • Хог хаягдлын тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар хаана хандах ёстой вэ?
“Хог хаягдлын тухай хууль”-ийн 12 дугаар зүйлийн 12.1-д заасны дагуу Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг сонгон шалгаруулалтад шалгарч, сум дүүргийн Засаг даргатай гэрээ байгуулсан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага гүйцэтгэх ба хог хаягдал устгах үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай гэрээ байгуулан ажилладаг. Сум дүүргийн засаг даргын тогтоосон чиглэлийн дагуу хог хаягдлыг цуглуулж, тээвэрлэх, хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт хүргэх, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан битүүмжилсэн зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх зэрэг шаардлага тавигддаг.
 
 • Орон сууцны барилгын орчны тохижилт хийх засварлах ажлыг хэн хариуцах вэ?
Барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад орчны тохижилтын засвар, арчлалтыг тогтмол хийж, авто болон явган хүний зам, талбайн хөдөлгөөнийг хааж, бусдад саад учруулахгүй байх үүргийг барилга байгууламжийн өмчлөгч, эзэмшигч хүлээнэ.
 
 • Гадна инженерийн шугам сүлжээг хувийн хөрөнгө оруулалтаар барьсан тохиолдолд цаашид ашиглалт, үйлчилгээг хэн хариуцах вэ?
Дараах байдлаар шийдвэрлэх боломжтой.
 • Хөрөнгө оруулагч өөрөө
 • Эрх бүхий байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх
 • Орон нутгийн инженерийн шугам хариуцсан байгууллагаар гүйцэтгүүлэх
 
 • Орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгө гэдэгт ямар эд хөрөнгүүд хамаарах вэ?
Орон сууцны дундын өмчлөлийн эд хөрөнгөд:
 • Орон сууцны байшингийн гадна хана, даацын хана, багана, доод хонгил, дээвэр, дээврийн хонгил, цахилгаан болон явган шат, шатны хонгил,
 • Сууцны бус зориулалттай техникийн болон нэгдүгээр давхрын үйлчилгээний өрөө, сууц хоорондын талбай түүний тагт, сууцны доторх дундын өмчлөлийн зүйл, тоног төхөөрөмж, орцны цонх, хаалга, довжоо, саравч, хог зайлуулах хоолой,
 • Орон сууцны байшингийн халаалт болон халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээний удирдах зангилааны анхны хаалт, цахилгааны оролтын самбар, холбооны шугамын давхрын холболтын хайрцаг хүртэлх, шалны +0,00 тэмдэгтээс дээших бохир усны шугам сүлжээнүүд,
 • Тухайн орон сууцны дээрх болон доорх нийтийн зориулалттай усан сан, машины зогсоол, тэдгээртэй адилтгах байгууламж зэрэг эд хөрөнгө хамаарна.
 
 • Нийтийн орон сууцанд ус алдсанаас болж гарсан хохирлын актыг хэн тогтоодог юм бол оо?
“Орон сууцны тухай хууль”-ийн 14 дүгээр зүйлд заасан Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн засвар, үйлчилгээний 14.4-т Оршин суугч нь эзгүй үед сууцанд ус алдах, гал гарах зэрэг бусад оршин суугчдын аюулгүй байдал, эд хөрөнгөд хохирол учруулахуйц эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл сууцанд нэвтрэн орж эвдрэл, гэмтлийг арилгаж болох бөгөөд энэ тухай СӨХ буюу оршин суугчдын болон цагдаагийн байгууллагын төлөөлөгчдийг байлцуулан акт үйлдэж, эзгүй байсан оршин суугчийн эд хөрөнгийг хамгаалах арга хэмжээг авна.
 
 • Манайх 2016 онд орон сууц худалдан авсан. Энэ барилга иргэд бидний аюулгүй байдлыг хангасныг яаж мэдэх вэ?
“Барилгын тухай хууль”-ийн 11.1.4-т “барилга байгууламж физик, хими, биологи, цацраг өндөр хэлбэлзлийн долгионы болон бусад хортой бодисын нөлөөллөөс хамгаалагдсан байхаар төлөвлөгдөн баригдсан байх;” гэсний дагуу барилгын зураг төслийн шатанд болон ашиглалтад оруулах үе шатанд дээрх шаардлагыг хангасан материал, бүтээгдэхүүнийг сонгон гүйцэтгүүлсэн байна.
 
 • Гүйцэтгэгч компани түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тендерт шалгарч, гэрээ байгуулагдаж, зураг төслөө магадлалаар баталгаажуулахаар өгсөн тул барилга угсралтын ажлаа эхлүүлж болох уу?
Боломжгүй. Зураг төсөл нь магадлал хийгдээгүй бол барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгохгүй бөгөөд барилга угсралтын ажлыг холбогдох зөвшөөрөлгүйгээр эхлүүлэхийг хориглохоор хуульчилсан.
 
 • Хөдөө орон нутагт барилгын газар шорооны ажил гүйцэтгэх явцад түүх, дурсгалын олдвор илрэх тохиолдлууд гардаг. Энэ тохиолдолд гүйцэтгэгч байгууллага нь ямар арга хэмжээ авах вэ?
Барилгын ажил гүйцэтгэж буй компани нь хамгаалах арга хэмжээ авч, холбогдох газарт мэдэгдэнэ.
 
 • Барилга байгууламжийн үндсэн хийцэд ямар бүтээц төрлүүд хамаардаг вэ?
Барилга байгууламжийн үндсэн хийц, бүтээцэд барилга байгууламжийн суурь, хана, хучилт, шат, араг бүтээц, дээврийн ажлууд орно.
 
 • Гадна тохижилтын ажилд ямар ажлууд хамаарах вэ?
Барилга байгууламжийн гадна талбайн ногоон байгууламж, автозам, зогсоол, явган хүний зам гарц, оршин суугчдын амрах болон хүүхдийн тоглоомын талбай, уран барилгын жижиг хэлбэр, гэрэлтүүлэг зэргийг барьж байгуулах үйл ажиллагаа гэнэ. /Барилгын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.25/

Холбоотой мэдээ