Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдлаа

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдлаа

      Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай болон холбогдох хуулийн төслүүдийг өнөөдрийн УИХ-ын чуулганы хуралдаанаар хэлэлцлээ. 
Байнгын хорооноос уг хуулиудыг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах санал гаргасан байна. Ингээд анхны хэлэлцүүлгээр нь батлах эсэхээр санал хураахад 80.9 хувийн саналаар дэмжигдэж, Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль батлагдлаа.
 
Тэтгэврийн шинэчлэлийг эрчимжүүлэх зорилгоор ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сан байгуулах, түүний хөрөнгийг бүрдүүлэх, удирдах, зарцуулах, гүйцэтгэлийг нь тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад уг хуулийн зорилт оршиж байгааг хуулийн танилцуулгад дурьдсан.  

Ирээдүйн нөөц сангийн тухай хуульд зааснаар уг сангийн хөрөнгө, орлого нь дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ. Үүнд: 
 
  • Монголбанкнаас шилжүүлсэн орон сууцны ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас,
  • Орон сууцны ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэх зориулалтаар Монголбанкнаас банкинд олгосон зээлийн шаардах эрх, 
  • Ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны үндсэн төлбөр,
  • Ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаасны хүүгийн орлого, 
  • Ипотекийн зээлийг санхүүжүүлэх зориулалтаар банкинд олгосон зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөр, 
  • Ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас худалдсаны орлого, 
  • Ипотекийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас барьцаалсан зээлийн эх үүсвэр,
  • Улсын төсвөөс хуваарилсан мөнгөн хөрөнгө,
  • Гадаад улс, олон улсын байгууллагаас Засгийн газрын шугамаар олгосон зээл, тусламж зэрэг юм.  
Сангийн хөрөнгийн удирдлагыг Засгийн газартай байгуулсан гэрээний үндсэн дээр Монголбанк хэрэгжүүлэх юм.
 
 

Холбоотой мэдээ