​Өнгөрөгч сарын орон сууцны үнийн индексийг танилцууллаа

​Өнгөрөгч сарын орон сууцны үнийн индексийг танилцууллаа

     Монголбанкны захиалгаар Үл хөдлөх хөрөнгийн Тэнхлэг зууч компанийн хараат бусаар хийсэн “Орон сууцны үнийн индекс”-ийн (ОСҮИ) судалгааны 2016 оны 07-р сарын үр дүнг олон нийтэд танилцуулж байна.

     Тус судалгаагаар өнгөрсөн 7-р сард Орон сууцны үнийн ерөнхий индекс 1.5 хувьтай гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас 0.8 хувиар буурсан үр дүнг харуулж байна. Харин оны эхэн үетэй харьцуулахад 3.8 хувь, өнгөрсөн оны мөн үетэй буюу 2015 оны 7-р сарын үр дүнтэй харьцуулахад 9.7 хувиар буурчээ. Харин үнийн индексийн үзүүлэлтийг шинэ орон сууц, хуучин орон сууцаар ангилж үзвэл:

     Шинэ орон сууцны үнийн индекс 14.9 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 0.5 хувиар буурсан харуулж байна. Харин оны эхэн үетэй харьцуулахад 3.5 хувь, өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 8.0 хувиар буурчээ.

     Хуучин орон сууцны үнийн индекс -7.0 хувьтай гарсан. Энэ нь өмнөх сараас 1.2 хувиар, оны эхэн үетэй харьцуулахад 5.6 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеэс 12.6 хувиар буурсан үзүүлэлт юм.

   ОСҮИ-ийг Хедоник регрессийн аргаар тооцоолсон бөгөөд энэхүү тооцоололд тухайн сард Улаанбаатар хотод борлуулагдахаар зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин нийт 4808 орон сууцны мэдээллийг хамруулжээ.

Холбоотой мэдээ