Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын үнэлгээ гарлаа

Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын үнэлгээ гарлаа
   Барилгын Хөгжлийн Үндэсний Нэгдсэн Төвийн Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын алба нь 2015 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Үүнээс хойш аж, ахуйн нэгж байгууллагаас ирсэн хүсэлтийн дагуу Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлыг 3 удаа зохион байгуулсан юм. Бүтээгдэхүүнд баталгаажуулалт хийлгэж, тохирлын гэрчилгээ авах хүсэлт ирүүлсэн 17 аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ хийгдэж, бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн хурлаар 16 аж, ахуйн нэгжийн 19 бүтээгдэхүүнд тохирлын гэрчилгээ олгох шийдвэр гараад байна.

Холбоотой мэдээ