6100 орчим байгууллага мэдээллээ ил тод болгожээ

6100 орчим байгууллага мэдээллээ ил тод болгожээ
         
        Шилэн дансны тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр төсвийн болон төрийн өмчийн 6100 орчим байгууллага, аж ахуйн нэгж мэдээллээ олон нийтийн ил болгожээ. Шилэн дансны хуульд заасан 37 төрлийн 230 мянган орчим мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгосон талаар Засгийн газраас мэдээллээ.

Төсвийн байгууллагууд төсөв санхүүгийн тайлан, гүйцэтгэлийн мэдээгээ шилэн дансанд байршуулах нь их байгаа бол худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 33 хувь нь байршуулжээ. Мөн уг хуулийн хэрэгжилтэд иргэд хяналт тавьж байгаа юм.

Тендерийн урилгын 33 хувийг л ил байршуулжээ.
Шилэн дансны цахим хуудаст нийт 166 мянган хэрэглэгч 446 мянган удаагийн хандалт хийж, давхардсан тоогоор 2,1 сая мэдээллийг хүлээн авчээ. Цахим хуудаст хандсан иргэдийн 97,2 хувь нь дотоодоос, 2,8 хувь нь гадаадаас хандсан байна.

Хуулийн хэрэгжилт харьцангуй сайн байгаа ч олон нийт мэдээллийг цогц байдлаар авах боломж бүрдүүлээгүй зэрэг сайжируулах ёстой хэд хэдэн ажлууд байгааг Засгийн газраас онцолжээ. Тухайлбал, мэдээлэл орхигдуулсан, зарим гүйлгээний мөнгөн дүн зөрүүтэй болон алдаатай, гүйлгээний утга тодорхой бус байгаа аж. Иймд төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын дотоод аудитын арга зүйг сайжруулж, хууль хэрэгжүүлээгүй албан тушаалтад хариуцлага тооцож ажиллахаар боллоо.
 

Холбоотой мэдээ