“Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарлаа

“Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарлаа

       Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Н.Батаа “Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/889 дугаар захирамж гаргалаа. Тус захирамжаар нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжих Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөрийн батлагдсан хөрөнгөнөөс хэрэгжүүлэх
 
  • Шинэ суурьшлын бүсийг хөгжүүлэх урьдчилсан судалгаа,
  • Техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах,
  • Иргэдийн оролцоотой газар шинэчлэн зохион байгуулах төслийн талбарын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө,
  • Инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл боловсруулах,
  • Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын судалгаа хийх,
  • Барилгын эх загвар зураг төсөл боловсруулах,
  • Нийслэлийн орон сууцны нэгдсэн судалгаа, мэдээллийн сан байгуулах зөвлөхийн ажлын жагсаалт,
  • Нийслэлийн орон сууцны корпорацийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг тус тус баталлаа.
Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хороог нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулан, худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Орон сууцны корпораци, зураг төслийн ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт даалгалаа гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.

ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУДАЛГАА,
ТЕХНИК, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДЭСЛЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ
АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                     /сая.төг/


ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ГАЗАР ШИНЭЧЛЭН ЗОХИОН
БАЙГУУЛАХ ТӨСЛИЙН ТАЛБАРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ЕРӨНХИЙ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ
ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                       /сая.төг/


АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН
ЗОРИУЛАЛТТАЙ ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН СУДАЛГАА
ХИЙХ, БАРИЛГЫН ЭХ ЗАГВАР ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ
АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                            /сая.төг/   

 

Холбоотой мэдээ