Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2015 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар:

Ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээ 2015 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар:


Эх  сурвалж:  БЗМТ-ийн  Судалгааны алба нь сар  бүр  барилгын  ажил
гүйцэтгэгч 4-5 аж ахуй нэгжийн ажил гүйцэтгэлийн үнэлгээнд тулгуурлан
энэхүү судалгааг шинэчлэн гаргадаг болно.

Холбоотой мэдээ