Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх журмыг шинэчлэн баталлаа

Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх журмыг шинэчлэн баталлаа

     Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга Ш.Раднаасэд тушаал гарган “Төлөвлөгөөт бус шалгалт хийх журам”-ыг баталлаа. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, улсын байцаагч нар төлөвлөгөөт бус шалгалт хийхдээ энэ журмыг мөрдөх бөгөөд хууль дээдлэх, ил тод, шударга байх, хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн болон орчны аюулгүй байдал нь бусад аливаа ашиг сонирхол, зорилгоос илүү байх зарчмыг баримтлах юм.

     Төлөвлөгөөт бус шалгалтыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдээлэл, эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, осол аваар, халдварт өвчин, хордлого зэрэг хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд шууд буюу шууд бусаар хор хохирол учруулсан, учруулж болзошгүй нөхцөл үүссэн тохиолдолд хийнэ.

     Харин хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр болон чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлаар шалгах, хуульд зааснаас бусад тохиолдолд шалгалтыг ерөнхий газар болон нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын дарга, дэд дарга, аймаг, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын газар, хэлтсийн даргын баталсан удирдамжгүй хийхийг хориглолоо. 
 

Холбоотой мэдээ