Зөрчилтэй сууц өмчлөгчдийн холбоонд албан шаардлага хүргүүлж зөрчлийг арилгуулна

Зөрчилтэй сууц өмчлөгчдийн холбоонд албан шаардлага хүргүүлж зөрчлийг арилгуулна
                 Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын даргын 2015 оны 1/13 дугаартай удирдамжийн дагуу Нийслэлийн зарим дүүргүүдийн сууц өмчлөгчдийн холбоодын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хяналт шалгалтын ажлыг хийлээ.

Нийслэлийн 2365 иргэдээс 11 асуулт бүхий хуудсаар санал, асуулга явуулж дүгнэлт гаргажээ.
 
Иргэдээс ирүүлсэн нийт 43 өргөдөл, гомдлыг шалган, 15 сууц өмчлөгчдийн холбоонд улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж, зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авсан юм байна.
 
Зөрчил гарах болсон үндсэн шалтгаануудаас дурдвал СӨХ-ын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах эрх, үүрэг бүхий байгууллага буюу нийслэл, дүүргийн ЗДТГ-аас СӨХ-ны үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүргээ хангалттай хэрэгжүүлдэггүй.

Мөн түүнчлэн СӨХ-ны үйл ажиллагаанд холбогдох хууль эрх зүйн орчин өнөөгийн нөхцөл байдалд төдийлөн нийцээгүй, хангалтгүй, тохиромжгүй, дутмаг зэрэг байдлаас үүдэлтэйгээр сууц өмчлөгчид өөрийн эрхийг хэрэгжүүлэх, хамгаалах боломж хязгаарлагдмал байна.
 
            Хяналт шалгалтаар дараахь түгээмэл зөрчлүүд гаргадаг болох нь тогтоогдсон.
Үүнд:
 • Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөлөөс гишүүнчлэлийн татвар гэх нэрээр СӨХ-доос төлбөр авдаг, тус байгууллагаас хууль бусаар тогтоосон тарифыг баримтлан СӨХ-ны төлбөрийг СӨХ-оод иргэдээс авдаг;
 • СӨХ-г хууль бусаар СӨХДЗ ТББ-д элсүүлсэн;
 • СӨХ-ны төлбөрийг сууц өмчлөгчид өөрсдөө бус СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөл дур мэдэн хууль зөрчиж тогтоодог;
 • СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал өөрт олгогдсон эрхийг хэтрүүлэн холбоо болон оршин суугчдын эрх ашигт нийцэхгүй шийдвэрийг гаргадаг, үйл ажиллагаа явуулдаг;
 • СӨХ-ны гүйцэтгэх захиралд хяналт тавьж ажиллах эрх, үүрэг бүхий Хяналтын зөвлөл гэх субьект байдаг боловч энэхүү чиг үүргээ хэрэгжүүлдэггүй;
 • СӨХ-ны хурлыг хуралдуулдаггүй. Үүний шалтгаан нь нэг талаас СӨХ-ны удирдах зөвлөлийн дарга, гүйцэтгэх захирал хуралдуулах үүргээ биелүүлдэггүй. Нөгөө талаас сууц өмчлөгчид иргэний үүргээ биелүүлж хуралдаа өөрсдөө оролцдоггүй;
 • СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал, удирдах зөвлөл сууц өмчлөгчдөд үйл ажиллагаа, төсөв, түүний гүйцэтгэлийг тайлагнадаггүй.
 • Зарим нэг СӨХ-г оршин суугчдын оролцоогүйгээр хууль тогтоомж зөрчиж байгуулсан;
 • Иргэд СӨХ-ны хууль эрх зүйн мэдлэг ихээхэн дутмаг;
 
ШӨХТГ-аас хяналт шалгалтын дүгнэлтийн дагуу дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээд байна. Үүнд:
 
 1. Зөрчил бүхий СӨХ-нд дараахь үүрэг бүхий албан шаардлагыг хүргүүлж зөрчлүүдийг арилгуулж байна.
 • Хууль бусаар СӨХДЗ ТББ-д элссэн СӨХ-дыг уг гишүүнчлэлээс татгалзаж түүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг явуулахгүй байхыг үүрэг болгов.
 • Сууц өмчлөгчдөөс СӨХДЗ ТББ-ын гэх хууль бус татвар хураамжийг авахгүй байхыг СӨХ-дод үүрэг болгов.
 • Хууль бусаар СӨХДЗ ТББ-д төлсөн татварын төлбөрийг буцаан нэхэмжилж сууц өмчлөгчдөөр хэрхэн зарцуулахыг
 • шийдвэрлүүлэхийг үүрэг болгов.
 • СӨХ-ны төлбөрийг зөвхөн тухайн сууц өмчлөгчдийн шийдвэрээр тогтоож байх
 • СӨХ-ны удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх захирлыг бүх гишүүдийн хурлыг зарлан хуралдуулж сууц өмчлөгч нарт төсвийн
 • тайлангаа тавихыг үүрэг болгов.
 • СӨХ-ны Хяналтын зөвлөлийг гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг үүрэг болгов.
 • СӨХ-ны гүйцэтгэх захирлын хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоов.
 1. Өнөөгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж эрх бүхий байгууллагад хүргүүлэхэд бэлэн болгов.
 2. Хууль бусаар бүртгэсэн СӨХ-ны бүртгэлийг хүчингүй болгуулахаар холбогдох Дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт албан бичиг хүргүүлэв.
 3. Хууль бусаар үүсгэн байгуулагдсан СӨХ-г үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, Сууц өмчлөгчдөөс хууль бусаар хураан төвлөрүүлсэн төлбөр, хураамжийг буцаан олгохыг улсын байцаагчийн албан шаардлагаар үүрэг болгов.
 
 

Холбоотой мэдээ