Иргэд зээл авахдаа тодорхой хэмжээний эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлээ үүрч сурах хэрэгтэй

Иргэд зээл авахдаа тодорхой хэмжээний эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлээ үүрч сурах хэрэгтэй
      Өнөөдрийн байдлаар аль нэг банкнаас цалин, байр, тэтгэврийн гээд зээл аваагүй хүн тун цөөн.  Мөн зээл авах хүсэлтэй ч арилжааны банкны шалгуурыг давж чадаагүй, эсвэл “хар дансанд” орсон иргэд ч олон бий. Ингээд зээлийн мэдээллийн сан хэрхэн бүрддэг, зээлийн ангиллын талаар мэдээлэл хүргэх үүднээс Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын зээлийн мэдээллийн санг хариуцсан хянан шалгагч Д.Төрбаттай ярилцлаа.

-Зээлээ хугацаандаа төлж чадахгүй найдваргүй зээлдэгчийн тоонд орчих вий гэсэн болгоомжлол иргэдэд байдаг. Ер нь зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг хэрхэн бүрдүүлдэг вэ?
-Монголбанк зээлийн мэдээллийн санг анх 1996 онд өөрийн харъяанд байгуулан үйл ажиллагааг нь эхлүүлж байсан. Зээлийн мэдээллийн сан нь нэг талаас зээлдүүлэгч байгууллагуудын зээл олгох эрсдэлийг бууруулах, цаашлаад санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилготой. Нөгөө талаас зээлдэгчдийн санхүүгийн сахилга бат, санхүүгийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чухал ач холбогдолтой. Одоогоор зээлийн мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг Монголбанк эрхэлж байгаа бөгөөд 2011 онд “Зээлийн мэдээллийн тухай” хууль батлагдсан. Ингэснээр мэдээлэл солилцооны харилцаанд оролцогчдын эрх үүрэг тодорхой болж, улмаар тус сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин боловсронгуй болсон юм. Тэгэхээр зээлийн мэдээллийн санг хэрхэн бүрдүүлэх, ямар хуулийн этгээд бүрдүүлэх  вэ гэдгийг хуульд тодорхой тусгасан. Мөн ямар мэдээллийг оруулах тухай тодорхой заасан байгаа.
Зээлийн мэдээллийн санд мэдээлэл оруулах зээлдүүлэгч байгууллагууд Монголбанктай гэрээ байгуулан мэдээллийн санд мэдээлэл авах болон нийлүүлэх эрх авдаг. Мэдээлэл нийлүүлэгч байгууллагын тоо өдөр тутам нэмэгдэж байна. Одоогоор банк, Банк бус санхүүгийн байгууллага, Хадгаламж зээлийн хоршоо зэрэг 300 орчим байгууллага гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна.  Өнөөдрийн байдлаар дээрх байгууллагууд 800 мянган харилцагчийн гурван сая гаруй зээлийн мэдээллийг тус санд нийлүүлсэн байгаа юм.
-Тухайн зээлдэгч өөрийнхөө мэдээллийг хаанаас лавлах вэ. Заавал Төвбанкинд хандах ёстой юу?
-Зээлдэгч нь  харилцагч банкныхаа төвөөс буюу зээлийн мэдээлэл хариуцсан ажилтнаас лавлах боломжтой. Эсвэл харилцагч банкнаасаа мэдээллээ асууж болно. Мөн “Зээлийн мэдээллийн тухай” хуулиар тус сангийн үйл ажиллагааг хувийн аж ахуйн нэгж эрхлэж болох тухай заалт оруулсан. Түүнчлэн зээлдэгч нь жилд нэг удаа өөрийн мэдээллээ үнэ төлбөргүйгээр авах боломжтой болсон.
-Өнөөдрийн байдлаар цалингаа тогтсон өдрөөсөө нэг хоёр хоногоор хоцроож өгдөг байгууллага олон байгаа. Гэтэл энэ байдал нь зээлдэгчдийн эргэн төлөлтөнд  хүндрэл учруулдаг. Энэ тохиолдолд уян хатан хандах боломж бий юу?
-Зээлдүүлэгч байгууллага нь Монголбанкны ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан “Активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулах, зарцуулах журам”-ын дагуу ангилал хийх үүрэгтэй. Тус журмын дагуу зээлийг хугацааны болон чанарын хүчин зүйлээр ангилдаг. Түүнээс гадна зээлдэгчийн төлбөрийн чадварыг үндэслэнэ. Мөн зээлийг хэвийн, хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй гэж ангилдаг. Чанаргүй зээл нь хэвийн бус, эргэлзээтэй, муу гэж хуваагдана. Дээрх журмын хүрээнд 1-2 хоног төлбөрөө хоцроосон зээлийг чанаргүй зээл гэж үзэхгүй. Мэдээж хувь хүнээс шалтгаалахгүйгээр эргэн төлөлтийг хоцроох тохиолдол гарч болно. Тиймээс үүнийг харгалзан үзэж дээрх журамд өөрчлөлт оруулан сард хоёр удаа зээлийн ангилал хийх зохицуулалтыг тусгасан юм. Өөрөөр хэлбэл, 1-2 хоног хоцроосон зээлийг найдваргүй зээлд тооцохгүй. Харин зээлдэгч зээлийн төлбөрөө 90-ээс дээш хоногоор хоцроосон бол тухайн байгууллага активыг ангилах журмын дагуу зээлийг чанаргүй гэж үзэх үүрэгтэй. Тус байгууллагын зээлийг ангилах үүрэгт зээлдүүлэгчийн түүхэнд сөрөг мэдээ оруулах тухай журамд заагаагүй. Харин зээлээс үүсч болох алдагдлаас урьдчилан сэргийлж тухайн зээлд нөөцийн сан буюу зээлийн эрсдэлийн сан бүрдүүлэх зорилготой.
-Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан ажилгүйдэл өсч байгаа нь зээлийн эргэн төлөлтөд сөргөөр нөлөөлж буй нэг хүчин зүйл. Энэ хэрээр олон мянган иргэн найдваргүй зээлдэгч болж байна. Энэ талаар?
- Зээлдэгч нь аливаа зээл авахдаа зээлийн төлбөр хийх боломжоо тооцоолох хэрэгтэй. Уг тооцоололд эдийн засгийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл, зээлдэгч нь зээл авахдаа тодорхой хэмжээний эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлээ үүрч сурах хэрэгтэй шүү дээ. Эдгээр эрсдэлийн нэг нь эдийн засгийн нөхцөл байдлын өөрчлөлт. Зээлийг ангилах, холбогдох эрсдэлийн сан байгуулах нь банкны харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх нь олон улсад зөвшөөрөгдсөн бодлогын арга хэрэгсэл юм.
-Найдваргүй  зээлдэгчийн бүртгэлд орсон бол хэдий хугацааны дараа дахин зээл авах боломжтой болох вэ?
- Хугацаа хэтэрсэн болон бусад ангилалд орсон зээлтэй иргэд, аж ахуйн нэгжийн зээл авахыг хориглосон аливаа зохицуулалт байдаггүй. Гагцхүү зээл олгох эсэх шийдвэрийг тухайн зээлдүүлэгч байгууллага өөрөө гаргадаг.
Зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл нь харилцагчийн өнгөрсөн хугацааны санхүүгийн хариуцлага, сахилга батын түүх гэсэн үг. Тиймээс зээл хүсэгчийн өнөөгийн санхүүгийн чадавхийг шууд илэрхийлдэггүй гэдгийг хүмүүс ойлгох хэрэгтэй.  Энэхүү сангийн мэдээллийг зээлдүүлэгч байгууллага өөрийн зээл олгох шийдвэрт хэрхэн ашиглах нь тухайн байгууллагын дотоод бодлого. Харин зээлээ хугацаа хэтрүүлэн төлсөн, ангилалд орсон харилцагчдад дахин зээл олгохыг хориглосон хууль тогтоомж, Монголбанкны заавар журам байдаггүй.
-Байр, үл хөдлөх хөрөнгийн урт хугацаатай зээлдэгч нар зээлийн эргэн төлөлтөө харилцан адилгүй хийх тохиолдол байдаг. Тухайлбал, зарим үед хугацаа хожимддог, 2-3 хувааж төлөх нь ч бий. Гэхдээ зээлээ хугацааны төгсгөлд бүрэн төлж дуусгасан ч  найдваргүй зээлдэгч болсон, энэ нь тухайн иргэнд хохиролтой шийдвэр болж байгаа тухай хүмүүс ярьдаг. Үүнийг хэрхэн тайлбарлах вэ?
-Санхүүгийн чадавхи, тогтвортой үйл ажиллагаа, ашигт ажиллагаа болон бусад үзүүлэлтийг харгалзан хоёр тал харилцан тохиролцож зөвшилцсөний дагуу зээлийн эргэн төлөх хуваарийг гаргадаг. Хэрэв зээлдэгч нь зээлийн төлбөрөө хуваарийн дагуу хугацаандаа төлөөгүй, эргэн төлөлтийн доголдол гарвал зээлдүүлэгч байгууллага эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй. Тиймээс холбогдох журмын дагуу зээлийн ангилал хийж, эрсдэлийн сан байгуулна. Харин зээлдэгч нь зээл төлөх хуваарийн дагуу төлбөрөө хугацаанд нь хийж, зээлийн эргэн төлөлт хэвийн болсон нөхцөлд зээлийн ангилал сайжрах бүрэн боломжтой.
-Зээлийн эргэн төлөх хугацааг арай уян хатан байдлаар харилцан тохиролцох боломжтой юу?
-Зээлийн эргэн төлөлтийн хугацааг амаар тохиролцох боломжгүй.  Зээлдэгч нь зээл олгосон байгууллагатай бичгээр байгуулсан зээлийн гэрээний дагуу хүү болон үндсэн зээлийн төлбөрөө төлөх үүргийг хүлээсэн байдаг.
-Иргэдийн  зээлийн мэдээллийн түүх ямар хугацаанд ашиглагдах вэ?
-2011 онд Улсын их хурлаар батлагдсан Зээлийн мэдээллийн тухай хуулийн 19.1-д зээлийн мэдээллийг зээлийн мэдээллийн санд хүлээн авсан өдрөөс хойш 10 жил хадгална гэж заасан байдаг. Харин уг хуулийн 11.1-д зээлдэгчийн сүүлийн зургаан жилийн зээлийн мэдээллийг зээлийн лавлагаанд тусгана гэж заасан, өөрөөр хэлбэл зээлдүүлэгч байгууллага нь зээлдэгчийн сүүлийн зургаан жилийн зээлийн мэдээллийг зээл олгох үйл ажиллагаандаа ашиглана гэсэн үг.
 

Холбоотой мэдээ