Нийслэлийн орон сууц нийтийн аж ахуйн газар даатгалын компаниудтай хуйвалдсан уу?

Нийслэлийн орон сууц нийтийн аж ахуйн газар даатгалын компаниудтай хуйвалдсан уу?

    Сууц өмчлөгчдийн холбоо болоод нийтийн аж ахуйн бусад үйлчилгээний талаар гаргасан иргэдийн гомдлын дагуу ШӨХТГ-аас өнгөрсөн сард орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын үйл ажиллагааэд хяналт шалгалт хийсэн юм. Шалгалтад тухайн орон сууц өмчлөгч, эзэмшигчийн хариуцлагын даатгалын чиглэлээр голлох үйл ажиллагаа эрхэлдэг “Ард даатгал” ХХК, ”Улаанбаатар хотын даатгал” ХХК, “Хаан даатгал” ХХК-иудаас гадна Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар хамрагдаж, багагүй зөрчил илэрсэн талаар бид мэдээлж байсан билээ.
Тухайлбал: Даатгалын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1-д “даатгалыг урт хугацааны даатгал, ердийн даатгал гэж ангилна”, 6.2-т “даатгал нь сайн дурын болон албан журмын гэсэн төрөлтэй байна”, 6.4-т “албан журмын даатгалын эрсдэл, нөхцөлийн талаарх нарийвчилсан зохицуулалтыг уг даатгалыг заавал даатгуулах даатгал гэж тодорхойлсон хуулиар зохицуулна” гэж заасан. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 356 дугаар тогтоолоор баталсан “Сайн дурын ердийн даатгалын төрлийн жагсаалт”-д заасныг үзвэл орон сууцны хөрөнгийн болон хариуцлагын даатгал аль аль нь сайн дурын ердийн даатгалын хэлбэрт хамаарахаар байгаа аж.
     Гэтэл Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга Ч.Бямбажав нь “Хаан даатгал” ХХК-тай 2015.01.26-ны өдрийн № ХА15018/06 дугаартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан өөрийн харъяа 16 хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвөөр дамжуулан орон сууцны иж бүрэн даатгал /хөрөнгийн болон хариуцлагын/-ын үйлчилгээний хураамж /1500 төгрөг/-ийг хэрэглэгчийн өөрийнх нь зөвшөөрөлгүй, бичгээр байгуулсан гэрээгүйгээр бүлгээр хийгдэх даатгал нэрийдлээр оршин суугчдын байрны төлбөрт шууд тооцон авч, “Хаан даатгал” ХХК-д шилжүүлж байсан зөрчил илэрсэн. Тус хууль бус гэрээний улмаас Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар нь харъяа 16 хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн хариуцдаг 90419 өрхөөс 2015 оны байдлаар 44854 өрхтэй бичгээр гэрээ байгуулж, баталгаажуулаагүй бөгөөд энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд 269.1 сая төгрөгийн хууль бус орлого олж, хэрэглэгчдэд хохирол учруулсан үйл ажиллагааг хамтран зохион байгуулсан байна.
   Түүнээс гадна Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын өөрийнх нь эрхлэн гаргадаг www.osnaaug.ub.gov.mn сайтад 2013.4.6-7 өдрүүдэд харъяа системийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан гар бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд “Хаан даатгал” ХХК-ийн удирдлага хүрэлцэн очиж, хоёр байгууллага хамтран ажиллах болсоныг уламжлан шагнал, урамшуулал өгсөн талаарх мэдээлэл гарсан юм. Энэ баримт нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг дээрх хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг 2013 оноос эхлэн хамтран хэрэгжүүлж, нэг ашиг сонирхолтой байсан болохыг илэрхийлж байна хэмээн ШӨХТГ-аас мэдэгдсэн.
       Мөн энэхүү зөрчлийн талаар холбогдох албан тушаалтнуудад мэдэгдсэн боловч ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байгаа тул  Өрсөлдөөний тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.5, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.3, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7-д тус тус заасны дагуу Нийслэлийн Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газрын дарга Ч.Бямбажавыг албан тушаалаа урвуулан ашиглаж иргэдэд онц их хэмжээний хохирол учруулсан дээрх үйл ажиллагаа нь гэмт хэргийн шинжтэй байж болох тул шалгуулахаар холбогдох мэдээлэл, баримт материалыг Авилгатай тэмцэх газар болон Цагдаагийн Ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн газарт тус тус шилжүүлэн шалгуулахаар болсон тухай өөрийн цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд түгээсэн байна.
 

Холбоотой мэдээ