Нийслэлийн хуучин орон сууцны үнэ ханш

Нийслэлийн хуучин орон сууцны үнэ ханш
      ХУУЧИН ОРОН СУУЦ

Нийт орон сууцны барилгын 51,8%-ийг БГД болон БЗД эзэлж байна. БГД-ийн орон сууцны барилга 32,1% эзэлж байгаа нь тус дүүрэгт хамгийн их орон сууц байгааг харуулж байна. Мөн дээрх хоёр дүүргээс хамгийн олон орон сууц арилжаанд ордог нь орон сууцны зар тавигддаг эх сурвалжуудаас тодорхой харагдаж байгаа юм. Иймд 12-р сард борлуулалтанд байгаа 1-3 өрөө хуучин орон сууцны түүврийн хэмжээг энэ харьцаагаар түүвэрлэн авч анализ хийж үзлээ. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт хуучин орон сууцыг дүүргээр ангилж харвал: Хуучин орон сууцны барилгын хийцийг
1. Бүрэн цутгамал
2. Төмөр бетон карказ
3. Угсармал
4. Тоосгон гэж ерөнхийд нь ангилсан бөгөөд
Байршлыг дараах байдлаар ангилан үзэв. Үүнд:
 Хотын төв
 Хотын төв бус
Хотын төв гэсэн ангилалд Баруун 4 замаас Баянбүрдийн уулзвар, Сансарын аюулгүйн тойрог, Зүүн 4 замыг өнгөрөн Нарантуулын баруун урд уулзвар, Шинэ нарны гүүрний уулзвар, Баруун 4 зам гэсэн автозамаар зааглан, энэ тойрог дотор орших орон сууцны барилгыг хамруулан үзэж, цаашид судалгаанд ашиглана. Үүнийг дүүрэг, хороогоор тайлбарлавал,
 ЧД-ийн 1-6-р хороод
 СБД-ийн 1-8-р хороод
 БЗД-ийн 1, 3, 6, 15, 25-р хороод тус тус багтана.

Түүврийн хувьд барилгын хийц, байршлыг авч үзвэл:
Хүснэгт: 2 Хуучин орон сууцны 12 сарын түүврийн хэмжээ, барилгын хийц байршлаар, 1-3 өрөө


Дээрх хүснэгт болон өмнөх судалгааны дүнгээс харахад 2 өрөө байр борлуулалтанд хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа бөгөөд БЗД, БГД-т хамгийн их, ЧД-ээс 1-3 өрөө байрны борлуулалт хамгийн бага явагддаг нь харагдана. Үүнээс хуучин орон сууцны үнийг жигнэсэн дунджаар болон түүвэрт хамрагдсан хамгийн дээд болон хамгийн доод үнээр авч үзвэл дараах байдалтай байна.


Зураг 3 Хоёр өрөө байрны дундаж үнэ, хамгийн өндөр болон хамгийн бага үнэ, дүүргээр-/2014.12/

Дээрх графикаас харахад 1-3 өрөө байр СБД, ХУД, ЧД-т дунджаар хамгийн өндөр үнэтэй байгаа бол СХД, БЗД-т хямд үнэтэй байна. Тухайн орон сууцны үнэ барилгын байршил, хийц, өрөөний хэмжээ, давхар, ашиглалтанд орсон он болон бусад хүчин зүйлээс хамаараад ялгаатай байгаа. Гэсэн хэдий ч эдгээрээс ҮНЭ-д хамгийн ихээр нөлөөлж буй хүчин зүйл нь өрөөний хэмжээ, тухайн байрны давхар болон ашиглалтанд орсон он, барилгын хийц, тухайн байршил дахь агаарын бохирдлын түвшин, хотын төв эсвэл хотын төв бус газар байрлаж байгаа зэргээс ихээхэн хамаарч байна.

                Хүснэгт 3 Хуучин орон сууцны дундаж үнэ , 1-3 өрөө  Зураг 5 1-3 өрөө байрны дундаж үнэ хотын төв болон хотын төв бус байршлаар

      Зураг 6 Хуучин орон сууцны дундаж үнэ барилгын хийцээр, 1-3 өрөө 

Холбоотой мэдээ