Хуучин орон сууцны зах зээлийн судалгаа

Хуучин орон сууцны зах зээлийн судалгаа
        УБ хотын хэмжээнд бидний бүртгэснээр хотын төвийн 6 дүүрэгт нийт 1497 орон сууц байгаагаас 2 сарын байдлаар судалгаандаа нийт 390 орон сууцны борлуулах зарын мэдээлэл цуглуулан анализ хийж үзлээ. УБ хотын нийт орон сууцыг дүүргээр ангилж харвал /Зураг 1/


Нийт хуучин орон сууцны барилгын 52%-ийг БГД болон БЗД-ийн орон сууц эзэлж байна. БГД-ийн орон сууцны барилга 32% эзэлж байгаагаас тус дүүрэгт хамгийн их орон сууц байдаг нь харагдаж байна. Энэ хэмжээгээрээ тус хоёр дүүргээс хамгийн олон орон сууц арилжаанд ордог бөгөөд судалгааны түүвэрлэлтийн харьцааг орон сууцны тархалт болон зах зээл дэх борлуулалтын хэмжээнд тулгуурлан авсан болно /Хүснэгт 1/.2015 оны 02 сарын байдлаар судалгааны шаардлага хангаж буй 390 хуучин орон сууцны мэдээллээс харахад
 1 өрөө байр нийт түүврийн 24.6% /96/
 2 өрөө байр 34.1% /133/
 3 өрөө байр 31.3% /122/
 4 өрөө байр 10% /39/-ийг эзэлж байна.
Харин үнийн хувьд УБ хотод 1 өрөө байр дунджаар 66.2 сая төгрөгийн үнэтэй, хамгийн багадаа 23 сая, хамгийн ихдээ 168 сая төгрөгний үнэтэй 1 өрөө байр зах зээлд байгаа бол ЧД, СБД, ХУД-т хамгийн өндөр үнэтэй байна.
1-4 өрөө байрны дундаж үнэ, хамгийн доод болон дээд үнийг харвал дараах байдалтай байна /Зураг 2-5/.
Мөн орон сууцны зах зээлийн нэг онцлог нь худалдан авагч, худалдагч талууд ярьж тохиролцсоны дүнд анх хэлсэн үнээс буулган арилжаалдаг онцлог байдаг тул энэхүү судалгаанд зөвхөн байр худалдаалагч талын анх хэлсэн үнийг цуглуулсныг тооцож үзнэ үү.Дээрх графикаас харахад Сүхбаатар болон Хан-Уул дүүрэгт байр хамгийн өндөр үнэтэй байгаа бол Сонгинохайрхан дүүрэгт хамгийн хямд байна. Ингээд Улаанбаатар хотын хувьд 1-4 өрөө байр ямар үнэтэй байгааг авч үзье.

                         Улаанбаатар хотын 1-4 өрөө байрны дундаж үнэ, сая төг


1-4 өрөө байрны дундаж үнийг байршлын хувьд авч үзвэл:
Байршлыг дараах байдлаар 2 ангилсан,
 Хотын төв
 Хотын төв бус
Хотын төвд Баруун 4 замаас Баянбүрдийн уулзвар, Сансарын аюулгүйн тойрог, Зүүн 4 замыг өнгөрөн Нарантуулын баруун урд уулзвар, Шинэ нарны гүүрний уулзвар, Баруун 4 зам гэсэн автозамаар зааглан энэ тойрог дотор орших орон сууцны барилгыг хотын төв гэж үзэж, цаашид судалгаанд ашиглана. Үүнийг Дүүрэг хороогоор тайлбарлавал: ЧД-ийн 1-6-р хороод, СБД-ийн 1-8-р хороод, БЗД-ийн 1, 3, 6, 15, 18, 25-р хороод тус тус багтана.
Зураг 7 : Улаанбаатар хотын 1-4 өрөө байрны дундаж үнэ, байршилаар, сая төг


1-4 өрөө байрны дундаж үнийг байршлын хувьд авч үзэхэд хотын төвд байрлалтай байр хотын төв бус хэсэгт байрлах байрны үнээс 4,6-55,4 сая төгрөгийн зөрүүтэй гарлаа.
Хуучин орон сууцны барилгын хийцийг бүрэн цутгамал, карказ, тоосгон болон угсармал гэж ангилсан бөгөөд үнийн хувьд хэрхэн ялгаатай байгааг харвал:
Зураг 8 : УБ хотын 1-4 өрөө байрны дундаж үнэ, барилгын хийцээр, сая төг

Холбоотой мэдээ