Нийслэлд 355 барилга, объект баригдаж байна

Нийслэлд 355 барилга, объект баригдаж байна
       Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 2014 оны хагас жилд 230 аж ахуй нэгж, байгууллага нийт 255.7 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их  засварын ажил гүйцэтгэсэн бөгөөд өнгөрсөн жилийн мөн үеэс 15.7  хувиар өссөн байна.
        Нийт гүйцэтгэлийн 98.6 хувийг шинэ барилга, өргөтгөлийн ажил, 1.4 хувийг их засварын ажил эзэлж байна. Шинэ барилга, өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэлийн 34.6  хувийг орон сууцны барилга, 21.4 хувийг орон сууцны бус барилгын ажил, 44.0 хувийг инженерийн барилга байгууламжийн ажил тус тус эзэлж байна.
      Нийслэлд нийт 765.5 тэрбум төгрөгийн барилгын өртөг бүхий 355 барилга обьект  баригдаж байгаа бөгөөд барилгыг өмчлөлийнх нь хувьд авч үзвэл төрийн өмчийн 28.5  хувь, иргэний болон хувийн хуулийн этгээдийнх 71.5 хувь тус тус байгаа аж.
 

Холбоотой мэдээ