МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД ПАССИВ БАРИЛГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ

МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД ПАССИВ БАРИЛГЫГ ТӨЛӨВЛӨХ
       Монгол орны эрс тэс, хүйтэн уур амьсгалаас хамааран Пассив барилгын төлөвлөлт нилээд өвөрмөгц шийдлийг шаардана. Барилгын архитиектур төлөвлөлтийн хувьд ч мөн өндөр шаардлага тавигдана. Оврын үзүүлэлт маш бага байх, цонхны хэмжээ байршлыг няхуур сонгох гээд. Дараагийн чухал асуудал дулаалгын зузаан. Нэг талаас зузаан байх нь гол арга зам ч хэдий хэмжээтэй байвал илүү тохиомжтой вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ.
        Нэг талаасаа эдийн засгийн харьцуулалт хийж зохимжтой зузааныг сонгож болох ч Пассив барилгын хувьд ямар арга замаар халаалтын жилийн эрчим хүчний хэрэглээг 15кВт/м2 –аас бага болгох вэ гэдэг нь чухал. Тиймээс заавал хэт зузаан хана сонгохгүй бусад шийдлүүдийг тооцож үзэх боломжтой юм.
         Пассив сууцны институтээс дулаалгын зузааныг хүйтэн бүс нутагт Европын бүсээс илүү зузаан авах нь үр дүнтэй гэсэн зөвлөмжийг өгдөг. Тэгэхээр мэдээж аль болох хөнгөн үндсэн ханандаа ачаалал бага өгөх угсралтын технологийн шийдлийг гаргаж ирэх хэрэгтэй. Эсвэл цөөн давхар сууцны хувьд дулаалгын үеийн ачааллыг сууринд өгөх хэлбэрээр ч шийдэх боломжтой. Битүүмжлэлийн нөхцлийг хангах бүрэн боломжтой бөгөөд харин үүнтэй уялдан хийгдэх агаар сэлгэлтийн системийн хувьд заавал дулаан эргүүлэн ашиглагч төлөвлөнө.
         Манай оронд түгээмэл гарах хүндрэл нь дулаан солилцуулагч дээр зайлуулах агаарын хөргөлттэй холбоотой конденсаци буюу хувирсан ус үүсэх асуудал бөгөөд үүнийг хөргөлтөөс хамгаалсан автомат тоноглолын тусламжтайгаар хугацааны давтамжтай төлөвлөснөөр асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой.
Үлдсэн арга зам бол сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах. Мэдээж халаалт, халуун усны тодорхой хэсгийг нарны идэвхитэй систем буюу нарны коллекторын оролцоотойгоор хангана.
        Эцэст нь хэлэхэд пассив барилгын төлөвлөлтийн үр дүнг урьдчилсан байдлаар PHPP программыг ашиглан тооцож болох бөгөөд тухайн арихтектор, барилгын инженерүүд өөр өөрийн саналын хувилбарыг шалгаж, үр дүнг нь үзэх боломжтой юм.
 

Холбоотой мэдээ