Шинэ орон сууцны үнэ ханшийн өнөөгийн байдал

Шинэ орон сууцны үнэ ханшийн өнөөгийн байдалШИНЭ ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭ ХАНШИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
2013 оноос Барилгын салбарын хөгжил эрчимжиж, өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад бүтээн байгуулалт ихээр хийгдэх болсон. Барилгын салбарыг төрөөс дэмжиж олон төрлийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн нь орон сууцны барилгажилтын нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд томоохон нөлөө үзүүлсэн ч шинэ орон сууцны үнэ ханш эрэлтээ дагаж тогтмол өссөөр байна.
Үүнтэй холбоотойгоор 2014 оны эхний 4 сарын байдлаар шинэ орон сууцны үнэ ханшийн өөрчлөлтийг өмнөх оны мөн үеүдтэй харьцуулсан байдлаар гаргаад байна.
 
Байршил 2013.01 2013.02 2013.03 2013.04 2014.01 2014.02 2014.03 2014.04
1 Баянзүрх дүүрэг 1 750 000 1 757 900 1 789 000 1 791 000 2 110 000 2 148 000 2 264 000 2 300 000
2 Баянгол дүүрэг 1 727 230 1 742 700 1 726 500 1 737 300 2 260 000 2 312 000 2 242 000 2 335 000
3 Чингэлтэй дүүрэг 1 900 000 2 409 500 2 202 000 2 202 000 2 250 000 2 250 000 2 025 000 2 025 000
4 Сүхбаатар дүүрэг 2 459 000 2 466 000 2 657 300 2 726 300 2 780 000 3 030 000 3 035 000 3 035 000
5 Сонгино хайрхан дүүрэг 1 310 860 1 349 800 1 385 100 1 394 400 1 670 000 1 688 000 1 776 000 1 773 000
6 Хан-Уул дүүрэг 2 142 890 2 120 000 2 183 200 2 163 600 2 645 000 2 689 000 2 712 000 2 909 000
 
Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн орон сууцны үнэ ханшнаас харахад өнөөгийн байдлаар 32 672 айлын 108  шинэ орон сууц захиалга авч байгаа бөгөөд м2-ийн дундаж  үнэ Сүхбаатар дүүрэг 3 035 000 төгрөг, Хан-Уул дүүрэгт 2 909 000 төгрөгийн үнэтэй байгаа байдал нь хамгийн өндөр үнэтэй дүүргүүдэд багтаж байна.
Графикаар харуулбал:
Дүүрэг тус бүрээр нь м2-ийн дундаж үнийг харьцуулсан байдлаар гаргахад өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 25-30%-аар өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь дээрх хүснэгтээс харагдаж байна. Энэхүү орон сууцны үнэ ханш өдөр ирэх тусам нөлөөлж буй шалтгаан нь:
  • Ипотекийн 8%-ийн орон сууцны зээлийг олгож эхэлснээр эрэлт ихэссэн
  • Захиалга авч буй орон сууцны ашиглалтанд орох хугацаа ойртох тусам үнээ өсгөх
  • Орчны байршил
  • Инженерийн байгууламж, дэд бүтцийн хүрэлцээ
  • Эдийн засгийн нөхцөл, валютын хэлбэлзэл зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөллөөс орон сууцны үнэ ханш нэмэгдэж буй нь ажиглагдаж байна.
 
Орон сууцны үнэ хураангуй байдлаар харуулахад:
Орон сууцны м2-ийн дундаж үнэ 2013 он 2014 он Үнийн өөрчлөлт Өөрчлөлтийн хувь
Орон сууцны үнэ /1 сар/ 1 881 600 2 286 000 404 400 21,5
Орон сууцны үнэ /2 сар/ 1 974 300 2 352 800 378 500 19,2
Орон сууцны үнэ /3 сар/ 1 990 500 2 342 300 351 800 17,7
Орон сууцны үнэ /4 сар/ 2 002 000 2 396 000 394 000 19,7
Нийт 7 848 400 9 377 100 1 528 700 19,5
 
 
Орон сууцны м2-ийн дундаж үнийг графикаар харуулбал:
Дүгнэж хэлэхэд зах зээлийн эрэлт нийүүлэлтийн тэнцвэрээр үнэ тогтдог зарчмын дагуу орон сууцны эрэлт их байгаа цагт орон сууцны үнэ дагаад өсч байгаа нь ажиглагдаж байна.
Орон сууцны эрэлтийг нэмэгдүүлж буй хамгийн томоохон хүчин зүйл нь ипотекийн 8%-ийн зээл юм. Иймд зээлийн талаарх  статистик мэдээллийг товчхон байдлаар танилцуулъя.
 
Ипотекийн 8%-ийн зээлийн өнөөгийн байдал:
2014 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн байдлаар өмнө нь орон сууцны ипотекийн зээл авсан зээлдэгчдээс 847.2 тэрбум төгрөгийн зээлийг 8 хувийн хүүтэй зээлийн эх үүсвэрээр дахин санхүүжүүлэх хүсэлт банкуудад ирсэн байна. Үүнээс банкууд 18203 зээлдэгчийн нийт 519.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлийг дахин санхүүжүүлж, 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл рүү шилжүүлсэн байна.
Түүнчлэн орон сууц шинээр худалдан авахыг хүссэн иргэдээс 1 их наяд төгрөгийн ипотекийн зээлийн өргөдөл банкуудад ирснээс 18 834 иргэнд 1056.7 тэрбум төгрөгийн орон сууцны ипотекийн зээл шинээр олгохоор шийдвэрлэсэн байна.
 

Холбоотой мэдээ