Хуучин орон сууцны үнэ ханш

Хуучин орон сууцны үнэ ханш

Хуучин орон сууцны нийт үнэ(сая.төг), дүүргээр

                                              1 өрөө          2 өрөө        3 өрөө                               1 өрөө              2 өрөө       3 өрөө
Баянгол дүүрэг     Сүхбаатар дүүрэг 
3-р хороолол 78.3 111.2 135 11-хороолол 82.5 119.7 155.2
4-р хороолол 71.1 117.0 147.5 7-р хороолол 74.1 103.9 130.0
10-р хороолол 70.4 113.2 123.3 5-р хороолол 93.7 140.8 163.8
Төмөр зам 71.3 109.2 135 220-н мянгат 80.0 134.5 201.0
6-р бичил хороолол 65.5  95 121 50-н мянгат 80.7 111.7 138.0
Дундаж 71.3 109.1 132.4 Дундаж 82.2 122.1 157.6
Чингэлтэй дүүрэг     Хан-уул дүүрэг 
Бага тойруу 88.4 123.3 169.7 19-р хороолол 73.0 108.00 133.9
40 мянгат 87.3 150.0 157.0 120 мянгат 80.0 112.5 263.4
6-р хороолол 68.3 108.9 145.0 Нисэх 50.3 75.0 90.5
Дундаж 81.3 127.4 157.2 Дундаж 65.9 98.5 162.6
Сонгинохайрхан дүүрэг    Баянзүрх дүүрэг 
1-р хороолол 77.7 102.8 127.9 15-р хороолол 65.9 118.0 132.7
21-р хороолол 59.8  73.4 120.0 13-р хороолол 84.7 119.3 178.8
5 шар 61.2  79.0 110.0 16-р хороолол 70.5 84.7 116.7
ХМК 62.0  65.0 90.00 12-р хороолол 85.0 115.0 178.4
Дундаж 65.2  80.1 112.0 Дундаж 74.5 104.0 151.6
 
Хуучин орон сууцны 1м²-ын дундаж үнэ(сая.төг), дүүргээр
  
 
                                             1 өрөө          2 өрөө     3 өрөө
  
                                    1 өрөө          
2 өрөө         3 өрөө
Баянгол дүүрэг    Сүхбаатар дүүрэг 
3-р хороолол 2.42 2.21 1.88 11-хороолол 1.91 2.39 2.08
4-р хороолол 1.89 2.27 2.11 7-р хороолол 2.16 1.87 1.95
10-р хороолол 2.38 1.96 1.71 5-р хороолол 2.77 2.60 2.37
Төмөр зам 2.28 2.16 2.00 220-н мянгат 2.50 2.69 2.80
6-р бичил хороолол 1.95 1.86 1.68 50-н мянгат 2.69 2.32 3.50
Дундаж 2.18 2.09 1.88 Дундаж 2.41 2.37 2.54
Чингэлтэй дүүрэг    Хан-уул дүүрэг 
Бага тойруу 2.35 2.50 2.05 19-р хороолол 2.11 2.08 1.83
40 мянгат 2.91 3.11 2.69 120 мянгат 2.27 2.50 2.30
6-р хороолол 2.22 2.23 2.01 Нисэх 1.99 1.47 1.67
Дундаж 2.49 2.61 2.25 Дундаж 2.12 2.02 1.93
Сонгинохайрхан дүүрэг   Баянзүрх дүүрэг 
1-р хороолол 2.51 1.99 1.78 15-р хороолол 1.98 2.23 1.82
21-р хороолол 1.98 1.54 1.67 13-р хороолол 2.20 2.23 2.26
5 шар 1.87 1.55 1.53 16-р хороолол 1.91 1.91 1.64
ХМК 2.00 1.37 1.25 12-р хороолол 3.00 2.25 3.08
Дундаж 2.09 1.61 1.56 Дундаж 2.27 2.16 2.20

Холбоотой мэдээ