Үл хөдлөх хөрөнгийн сарын тойм

Үл хөдлөх хөрөнгийн сарын тойм
Тайлант хугацаанд зах зээлд нийт 39,464 айлын 212 орон сууцны төсөл борлуулагдаж байгаа нь өмнөх сараас 12 төслөөр буюу 485 айлаар буурсан дүн юм. Тайлант хугацаанд нийтдээ 13 төсөл шинээр нэмэгдсэн  байна. Тайлант хугацаанд 25 төслийн борлуулалт дуусч хасагдсан. Нийт орон сууцны 1м2-ын дундаж үнэ 2,346 мянган төгрөг байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 19.2 хувиар буюу 379 мянган төгрөгөөр өссөн бол өмнөх сарынхтай харьцуулахад 11.2 мянган төгрөгөөр буюу 0.5% хувиар буурсан дүнтэй байна.

1.1.  Орон сууцны дундаж үнэ
2014 оны 06 дугаар сарын 30-н байдлаар Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Хан-Уул, Сүхбаатар, Сонгино-Хайрхан, Чингэлтэй, Баянгол, Налайх дүүрэгт нийт 212 барилгын төслийн 39,464 айлын шинэ орон сууц борлуулагдаж байна. Эдгээрийн 187 төсөл нь 38,820 айлын энгийн орон сууц, 25 төсөл нь 644 айлын хаусны зориулалттай сууц байна.


Орон сууцны төслүүдийг үнийн интервалаар авч үзвэл нийт төслүүдийн 55% нь буюу 116 төсөл 1.8-2.8 сая төгрөгийн хооронд, 51 нь буюу 24%
нь 1.8 сая ба түүнээс доош, 45 буюу 21% нь 2.8 саяаас дээш үнэтэй байна. Хамгийн хямд үнэтэй

орон сууц нь Налайх дүүрэгт баригдаж буй “Шинэ налайх” хороолол байгаа бол хамгийн үнэтэй төслүүд нь Хан-Уул дүүрэгт баригдаж буй Будда-Виста, Jardin байна.

 
Орон сууцны төслүүдийг дүүргээр авч үзвэл, БГД-т нийт төслийн 35% нь буюу 74 нь, ХУД-т 28% буюу  60 нь, СХД-т 25% буюу 12 нь, БГД-т
11% буюу 23 нь, СБД-т 8% буюу 18 нь, НД болон ЧД-т тус бүр 6 орон сууцны төсөл борлуулагдаж байна. Дээрх хүснэгтээс харахад хамгийн нягтрал өндөртэй орон сууц идэвхитэй баригдаж байгаа дүүргүүд нь БЗД болон ХУД байна.
 

1.2.  Орон сууцны үнийн өөрчлөлт, дүүргүүдээр

 
 
Тайлант хугацаанд баригдаж буй нийт 39,464 айлын 212 төслийн 1 м2-ын зарласан үнийн дундаж өмнөх оны мөн үеийнхээс 19.2% буюу 379 мянган төгрөгөөр өссөн бол өмнөх сараас 0.5% буюу 11.6 мянган төгрөгөөр буурсан дүнтэй байна.
Өнөөгийн байдлаар зах зээл дээр энгийн орон сууцны 1 м2-ын үнэ дунджаар 2.34 сая төгрөг, хаусных 2.52 сая төгрөг байна.

 
Орон сууцны 1м²-ын дундаж үнэ УБ хотын дунджаар өмнөх сараас 0.5% буурсан дүнтэй байгаа ба ЧД-т хамгийн их буюу 13.6%-ийн бууралттай   байна.   ЧД-т   бусад   дүүргүүдтэй

харьцуулахад харьцангуй цөөн буюу 6 төсөл борлуулагдаж байгаа ба эдгээр төслүүдийн 2 нь тайлант сард шинээр  нэмэгдсэн./Хайлааст хотхон 88 айлын орон сууц-1,450.0, Apple Town 80 айлын орон сууц, town house-1,550.0/. Дээрх төслүүдийн үнэ дундаж үнээс бага байсан учраас үнийн бууралтанд голлох нөлөөг үзүүлжээ.

Мөн БЗД, СХД-үүд өмнөх сартай харьцуулахад буурсан дүнтэй гарсан бол СБД болон ХУД-т орон сууцны дундаж үнэ өссөн байна. НД-т төслүүд нэмэгдээгүй ба хуучин төслүүдийн үнэнд өөрчлөлт гараагүй учраас өсөлтгүй гарчээ.

1.3.Барилгын төслүүдийн ашиглалтад орох хугацаа

Нийт төслүүдийг ашиглалтад орох хугацаанаас нь хамааруулан үзвэл 31% буюу 12,291 айлын орон сууц ашиглалтад орсон, харин үлдсэн 79% буюу 27,173 айлын орон сууц 2014 оны 3-р улирлаас хойш ашиглалтад орохоор төлөвлөгдсөн байна.
 

 Ашиглалтад орох хугацаанаас нь хамааруулан 1м²-ын дундаж үнийг харьцуулбал ашиглалтад орсон орон сууцных 2,399.11 мянган төгрөг,

2014 оны 3-р улирлынх 2,017.94, 2014 оны 4-р улирлынх 2,504.02 , 2015 оны 1-р улирлынх 2503.45 , 2015 оны 2-р улирлынх 3,158.48 , 2015 оны 3-р улирлынх 2,913.17 байна.
Дээрх хүснэгтээс харахад 2014 оны 3 болон 4-р улиралд ашиглалтад орох орон сууцнуудтай харьцуулахад 2015 онд ашиглалтад орох орон сууцнууд илүү үнэтэй байх хандлагатай байна.
 
2014 оны 3 улиралд ашиглалтанд орох орон сууцнуудын дундаж үнэ хамгийн бага байгаа нь энэ хугацаанд ашиглалтанд орох 45 орон сууцны 20 нь 2 сая ба түүнээс доош үнэтэй байгаа ба шинээр хямд үнэтэй төслүүд нэмэгдсэнтэй холбоотой байна.
 
2015 оны хоёр болон гуравдугаар улирлын дундаж үнэ бусад хугацаанаас илүү үнэтэй байгаа нь тансаг зэрэглэлийн орон сууцнууд энэ хугацаанд ашиглалтанд орохтой холбоотой. 2015 оны гуравдугаар улиралд ашиглалтанд орох 12 орон сууцны 10 нь тансаг болон стандарт сайн зэрэглэлийн орон сууцнууд байна.

1.4. Улаанбаатар хотод хэрэгжиж буй орон сууцны төслүүд, зэрэглэлээр

Тайлант хугацаанд зах зээлд борлуулагдаж буй нийт орон сууцыг зэрэглэл1-ээр үзвэл 25% стандарт, 57% стандарт сайн, 18% нь тансаг зэрэглэлд хамаарч байна.

 
Зах зээлд борлуулагдаж буй төслүүдийн нийт борлуулалтын хэмжээ 7.46 их наяд төгрөг байна.

Үүний 41.5% нь буюу 3.09 их наяд төгрөгийн нийлүүлэлтийг тансаг орон сууц, 48.11% буюу
3.59 их наяд төгрөгийн нийлүүлэлтийг стандарт сайн  орон  сууцны  нийлүүлэлт,  үлдсэн  10.4%
буюу 0.772 их наяд төгрөгийн нийлүүлэлтийг стандарт зэрэглэлийн орон сууц тус тус эзэлж байна.

 
Орон сууцны 1м²-ын дундаж үнийн өсөлт тансаг, стандарт сайн, стандарт зэрэглэлд харгалзан    3.3%, 0.7%, (-0.3)% байна.
 Улаанбаатар хотын дундаж үнийн өсөлт (0.5)% байна.

2. Хуучин орон сууцны үнэ

Хүснэгт 2.1. Хуучин орон сууцны нийт үнэ(сая.төг), дүүргээр

                                                1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө   1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө
Баянгол дүүрэг     Сүхбаатар дүүрэг 
3-р хороолол 78.3 111.2 135 11-хороолол 82.5 119.7 155.2
4-р хороолол 71.1 117.0 147.5 7-р хороолол 74.1 103.9 130.0
10-р хороолол 70.4 113.2 123.3 5-р хороолол 93.7 140.8 163.8
Төмөр зам 71.3 109.2 135 220-н мянгат 80.0 134.5 201.0
6-р бичил хороолол 65.5   95 121 50-н мянгат 80.7 111.7 138.0
Дундаж 71.3 109.1 132.4 Дундаж 82.2 122.1 157.6
Чингэлтэй дүүрэг     Хан-уул дүүрэг 
Бага тойруу 88.4 123.3 169.7 19-р хороолол 73.0 108.00 133.9
40 мянгат 87.3 150.0 157.0 120 мянгат 80.0 112.5 263.4
6-р хороолол 68.3 108.9 145.0 Нисэх 50.3 75.0 90.5
Дундаж 81.3 127.4 157.2 Дундаж 65.9 98.5 162.6
Сонгинохайрхан дүүрэг    Баянзүрх дүүрэг 
1-р хороолол 77.7 102.8 127.9 15-р хороолол 65.9 118.0 132.7
21-р хороолол 59.8   73.4 120.0 13-р хороолол 84.7 119.3 178.8
5 шар 61.2   79.0 110.0 16-р хороолол 70.5 84.7 116.7
ХМК 62.0   65.0 90.00 12-р хороолол 85.0 115.0 178.4
Дундаж 65.2   80.1 112.0 Дундаж 74.5 104.0 151.6
 
Хүснэгт 2.2. Хуучин орон сууцны 1м²-ын дундаж үнэ(сая.төг), дүүргээр
 
 
                                              1 өрөө
 
2 өрөө
 
3 өрөө
   
1 өрөө
 
2 өрөө
 
3 өрөө
Баянгол дүүрэг    Сүхбаатар дүүрэг 
3-р хороолол 2.42 2.21 1.88 11-хороолол 1.91 2.39 2.08
4-р хороолол 1.89 2.27 2.11 7-р хороолол 2.16 1.87 1.95
10-р хороолол 2.38 1.96 1.71 5-р хороолол 2.77 2.60 2.37
Төмөр зам 2.28 2.16 2.00 220-н мянгат 2.50 2.69 2.80
6-р бичил хороолол 1.95 1.86 1.68 50-н мянгат 2.69 2.32 3.50
Дундаж 2.18 2.09 1.88 Дундаж 2.41 2.37 2.54
Чингэлтэй дүүрэг    Хан-уул дүүрэг 
Бага тойруу 2.35 2.50 2.05 19-р хороолол 2.11 2.08 1.83
40 мянгат 2.91 3.11 2.69 120 мянгат 2.27 2.50 2.30
6-р хороолол 2.22 2.23 2.01 Нисэх 1.99 1.47 1.67
Дундаж 2.49 2.61 2.25 Дундаж 2.12 2.02 1.93
Сонгинохайрхан дүүрэг   Баянзүрх дүүрэг 
1-р хороолол 2.51 1.99 1.78 15-р хороолол 1.98 2.23 1.82
21-р хороолол 1.98 1.54 1.67 13-р хороолол 2.20 2.23 2.26
5 шар 1.87 1.55 1.53 16-р хороолол 1.91 1.91 1.64
ХМК 2.00 1.37 1.25 12-р хороолол 3.00 2.25 3.08
Дундаж 2.09 1.61 1.56 Дундаж 2.27 2.16 2.20
 
 

Холбоотой мэдээ