Хуучин орон сууцны үнэ ханш

Хуучин орон сууцны үнэ ханш
ШИНЭВТЭР ОРОН СУУЦНЫ өнөөгийн үнэ ханш
2013 оны 3-р улирлын байдлаар шинэвтэр орон сууц олноор төвлөрсөн 13 обьектийг сонгон авч харьцуулалт хийж судалгааг гаргасан. Судалгааны үр дүнгээс харахад V хороолол буюу 220 мянгатын орон сууцны м2-ийн  хамгийн өндөр үнэтэй байгаа бол харин ХХI хорооллын орон сууцнуудын м2-ийн үнэ хамгийн хямд байна.
Хороолол 2013 он
3-р ул.
Өмнөх улирлын
мөн үе
Өмнөх оны
мөн үе
I 1700 I4% 14%
III, IV хороолол 2000 21% 33%
V , 220 мян. 2316 9% 24%
X 1810 11% 34%
XI 2000 15% 24%
XII 1950 8% 28%
XIII 1982 10% 33%
XV 1691 11% 26%
XXI 1600 19% 27%
19, 120 2135 19% 24%
40, 50 мян. 2273 5% 22%
Төмөр зам 1820 10% 25%
УдА.Ст.УБсув 2250 10% 14%
НИЙТ 1995 13%  
 
Өмнөх улирлын мөн үетэй харьцуулахад 40, 50 мянгатын орон сууцны м2-ийн үнэ хамгийн бага өөрчлөлттэй буюу 5%-иар өссөн үзүүлэлттэй байгаа бол III, IV хорооллын орон сууцнуудын м2-ийн хамгийн их өөрчлөлттэй буюу 21%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.
Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад Х хороололын орон суунцууд  м2-ийн хамгийн их өөрчлөлттэй буюу 34%-иар өссөн үзүүлэлттэй байгаа бол байгаа бол өөрчлөлттэй багатайд I хороолол болон УдА.Ст.УБсувилалын орон сууцнууд багтаж байна.
Шинэвтэр орон сууцнцуудын м2-ийн үнийг графикаар харуулбал:

 
ХУУЧИН ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭ
Хуучин орон сууцны хувьд мөн л хуучин орон сууц ихээр төвлөрсөн 14 обьектийг сонгон авч 1-3 өрөө тус бүрээр үнийг гаргаж харьцуулалт хийсэн.
Харьцуулалт 2013 он 3-р улирал Өмнөх улиралаас Өмнөх оноос
Хороолол 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө
I 66 92 114 19% 11% 12% 8% 19% 18%
V , 220 мян. 81 117 140 23% 24% 11% 24% 23% 14%
III, IV хор. 70 100 126 19% 20% 17% 12% 21% 9%
VI 78 106 135 21% 15% 13% 29% 20% 16%
X 67 100 124 12% 26% 22% 11% 17% 28%
XI 76 108 134 14% 13% 14% 22% 19% 14%
XII 73 95 120 23% 10% 6% 22% 20% 14%
XIII 77 105 132 18% 20% 13% 17% 20% 20%
XV 69 90 111 11% 11% 14% 21% 15% 22%
XXI 60 81 96 20% 21% 20% 30% 40% 33%
XIX, 120 мян. 70 100 125 11% 20% 16% 23% 35% 27%
40, 50 мян. 78 110 140 15% 13% 12% 25% 14% 17%
Бага тойруу 72 100 122 16% 18% 7% 15% 15% 20%
Төмөр зам 71 101 122 16% 15% 13% 18% 24% 9%
НИЙТ 72 103 126 16% 20% 15% 26% 29% 24%
 
Өмнөх улирлын мөн үетэй харьцуулахад 1 өрөө орон сууцнууд дунджаар 16%-иар, 2 өрөө орон сууцнууд 20%-иар, 3 өрөө байр 15%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин өмнөх оны мөн үетэй харьцуулалт 1 өрөө орон сууцнууд 26%-иар, 2 өрөө орон сууц 29%-иар, 3 өрөө орон сууцнууд 24%-иар тус тус дунджаар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Хуучин орон сууцны үнийг графикаар харуулбал:

2013 оны 3-р улирлын байдлаар 21-р хорооллын орон сууцны үнэ хамгийн хямд байгаа бол V хороолол 220 мянгатын орон сууцны үнэ хамгийн өндөр байна. 

Холбоотой мэдээ