Тендер зохион байгуулалт, үнэлгээний үйл явцыг баримтжуулж эхэллээ

Тендер зохион байгуулалт, үнэлгээний үйл явцыг баримтжуулж эхэллээ

             

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар “Тендер зохион байгуулалт, үнэлгээ”-ний үйл явцыг шударга, ил тод болгохоор ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд Тендерийн үнэлгээний хурлын явцыг бүхэлд нь видео хэлбэрээр архивлан хадгалах тусгайлан тоноглож бэлдсэн Үнэлгээний хорооны хурлын танхимтай боллоо. Энэ нь тендерийн үнэлгээ хуулийн дагуу, шударга явагдсан эсэхийг баримтжуулдаг олон улсын стандартын шалгарсан аргад тооцогддог танхим юм. Тендерийг мэргэжлийн байгууллага зохион байгуулах болсноор сонгон шалгаруулалт хуулийн дагуу болж байгаа ч шаардлагатай тохиолдолд тендерийн үнэлгээний хурлын видео, аудио баримтыг архиваас шүүн шалгах боломжтой. Мөн Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас тендер шалгаруулалтын үр дүнг тухай бүрт нь www.ub-procurement.mn мэдээллийн хуудсаар дамжуулан олон нийтэд зарлаж байна. Үүний зэрэгцээ тендерт оролцогчдын эргэлзээг арилгах үүднээс тендерийн баримт материалыг тус бүрд нь бөгжлөн лацдах ажлыг хэрэгжүүлж эхэллээ. Ингэснээр тендерт оролцогчдоос ирсэн баримт материал бүрэн бүтэн хадгалагдах, мэдээллийн нууцыг хамгаалах стандартыг улам бататгах гэнэ.

Холбоотой мэдээ