Барилга байгууламжид дугаар авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Барилга байгууламжид дугаар авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1.  Барилга байгууламжид албан ёсны хаяг дугаар олгох

БАРИЛГАЖСАН ХЭСЭГТ:
•    Барилгын дугаар хүссэн өргөдөл /Маягт 4-ийг  бөглөх/
•    Инженерийн барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг /Газрын гэрээн дээрх баталгаажуулсан схем зургийн /3-р тал/  дагуу Хот төлөвлөлт, мэдээллийн сангаас шүүлгэх/
•    Ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар /Хотын ерөнхий архитектор баталсан байх/
•    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах/
•    Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
•    Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
ГЭР ХОРООЛОЛД:
•    Барилгын дугаар хүссэн өргөдөл /Маягт 4-ийг  бөглөх/
•    Тухайн дугаар хүсэж буй барилгын /хашааны/  кадастрын зургийн хуулбар
•    Газрын эзэмших гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах/
•    Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
•    Хорооны тодорхойлолт
•    Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт
НОГООН БҮС /ЗУСЛАН/Д:
•    Барилгын дугаар хүссэн өргөдөл /Маягт 4-ийг  бөглөх/
•    Тухайн дугаар хүсэж буй барилгын /хашааны/  кадастрын зургийн хуулбар
•    Газрын эзэмших гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар батлуулах/
•    Газар эзэмшүүлэх гэрээний хуулбар
•    Үйлчилгээний хөлс төлсөн баримт

2. Иргэн, ААНБайгууллагад хүлээлгэн өгөх баримт бичиг

Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн  хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2-4  хоногт багтаан дугаар олгогдох бөгөөд дугаар авахыг хүссэн Иргэн, ААНБ-д дараах баримт бичгийг хүлээлгэн өгнө. Үүнд:
•    Дугаар тодорхойлсон тухай албан бичиг
•    Дугаар олгосон объектын байршлын зураг
Жич: Дугаар тодорхойлсон албан бичиг нь байршлын зургийн хамт хүчинтэйд тооцогдоно.


3. Дугаар олгох ажил үйлчилгээний хөлс

“БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР”-ын  Төрийн сан банк 200051054 тоот дансанд 20879 төгрөгийг “Дугаарын үнэ” гэж тушаана уу

 

Холбоотой мэдээ