Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материалууд

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материалууд

               Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 38-Р ЗҮЙЛД заасны дагуу эрхийн гэрчилгээг хуулиар зөвшөөрсөн хэлбэрээр бусдад шилжүүлж, барьцаалж болно. Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэх хүсэлтийг талууд гаргах бөгөөд дараах баримт бичгийг хавсаргана.
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН:


1.    Талуудын хүсэлт (Өргөдөл)
2.    Талуудын иргэний үнэмлэхийн хуулбар (Нотариатаар батлуулсан)
3.    Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ (Эх хувь)
4.    Нотариатаар баталгаажуулсан гэрээ (Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх, үл хөдлөх хөрөнгө худалдах , худалдан авах )
5.    Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авч байгаа этгээд нь уг эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авснаар үүсэх эрх, үүргийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай нотлогоо.
6.    Хураамж төлсөн тухай баримт
7.    Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
8.    Бусад нэмэлт материалууд


АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА:

1.    Талуудын хүсэлт (Албан бичиг)
2.    Талуудын аж ахуйн нэгж, байгууллага бол аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээний хуулбар (Нотариатаар батлуулсан)
3.    Газар эзэмших эрхийн гэрээ, гэрчилгээ (Эх хувь)
4.    Нотариатаар баталгаажуулсан гэрээ (Газар эзэмшүүлэх эрх шилжүүлэх, үл хөдлөх хөрөнгө худалдах , худалдан авах )
5.    Эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авч байгаа этгээд нь уг эрхийн гэрчилгээг шилжүүлэн авснаар үүсэх эрх, үүргийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай нотлогоо.
6.    Хураамж төлсөн тухай баримт
7.    Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт
8.    Бусад нэмэлт материалууд

 

Холбоотой мэдээ